Четвъртък, 03 Февруари 2022 15:31

Решения взети на ДВАДЕСЕТ и ШЕСТО редовно заседание на Общински съвет Созопол проведено на 27.01.2022 г.

                                                                                                                                   

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА  27 ЯНУАРИ 2022 г.

По предложение на Георги Пинелов – председател на Общински съвет

с

РЕШЕНИЕ №565

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

 1. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

Докладна записка №2/05.01.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/ 05.12.2019 г. и изм. и доп. с Решение № 299/09.02.2021 г.

Докладна записка №6/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Промяна в Приложение №1 от Правилника за организация, устройство и дейността на Общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ гр. Созопол. /ОП „ОГОз“/

 

Докладна записка №7/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2022 г.

 

Докладна записка №8/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: даване на съгласие за дарение на материали на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.

 

Докладна записка №10/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за 2022 г.

Докладна записка №16/11.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Созопол за 2022 г.

 

 

 1. ii. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

Докладна записка №698/13.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.60.46 и 81178.60.178, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Митков мост“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

Докладна записка №9/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №134.399, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“ .

Докладна записка №12/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: одобряване, по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Второстепенна обслужваща улица с осови точки 91а–91b–91c–91d“, м. “Мокро скала“, землище на гр. Черноморец.

Докладна записка №15/11.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: допусната очевидна фактическа грешка в Докладна записка №305/12.05.2021 година и в последвалото Решение №416 от Протокол №19/31.05.2021 година на Общински съвет Созопол

 

III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка №712/20.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в поземлен имот с идентификатор № 30822.501.674, с. Зидарово, община Созопол

Докладна записка №713/20.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в поземлен имот с идентификатор № 30822.501.668, с. Зидарово, община Созопол

Докладна записка №1/04.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в поземлен имот с идентификатор № 61114.501.32, с. Равна гора, община Созопол

 Докладна записка 5/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Предложение за приемане на списък за  определяне на видовете жилища собственост на Община Созопол.

Докладна записка №13/11.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2022 г.

 

 1. IV. Докладна записка №46/01.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на лекарски кабинет с идентификатор 67800.504.224.2.3 с площ от 29,00 кв.м, находящ се на етаж 0 в сграда с идентификатор 67800.504.224.2.3 и адрес гр. Созопол ул. „Черно море“ №1, бл.3, ет.0 , както и на лекарски кабинет с идентификатор 67800.504.224.2.2 с площ от 34,00 кв.м, находящ се на етаж 0 в сграда с идентификатор 67800.504.224.2.3 и адрес гр. Созопол ул. „Черно море“ №1, бл.3, ет.0,

 

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №2/05.01.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/ 05.12.2019 г. и изм. и доп. с Решение № 299/09.02.2021 г.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 566

 1. Общински съвет Созопол, приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,приет с решение № 9/ 05.12.2019 г., изм. и доп. с Решение № 299/ 09.02.2021г. на Общински съвет – Созопол:
 • 1. – В чл. 70, ал.2, т. 1 - цифрата 180се заменя с 220лв., като текста придобива следното съдържание: т.1 :За участие в заседание на Общински съвет – 220 лева за всяко едно заседание през месеца.
 • 2. – В чл. 70, ал.2, т. 2 - цифрата 100се заменя с 140лв., като текста придобива следното съдържание: т.2 :„ За участие в заседание на комисии към Общински съвет – 140 лева за всяко едно заседание през месеца..
 • 3. чл. 70, ал. 4 / нова/: Общинския съветник не получава предвиденото възнаграждение и в случаите, в които макар да е присъствал през определена част от провеждането им, по неоснователни причини го е напуснал, като не е гласувал по 2/3 или повече от предварително заложените докладни записки, разглеждани и гласувани като дневен ред на заседанията на Общинския съвет и на комисиите.“
 • 4. Промените влизат в сила от деня на обнародването им.

 

 1. Приетите изменения да се публикуват на интернет-сайта на Общински съвет - Созопол.

 

Докладна записка №6/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Промяна в Приложение №1 от Правилника за организация, устройство и дейността на Общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ гр. Созопол. /ОП „ОГОз“/

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 567

            Общински съвет Созопол приема промяна в Приложение №1 от Правилника за организация, устройство и дейността на Общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ гр. Созопол, както следва:

 1. Общински съвет Созопол приема следните промени в Приложение №1 от Правилника за организация, устройство и дейността на Общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ гр. Созопол:

            1.1. Променя се „Обща численост“, като от бройките от 19 стават 21 бройки.

            1.2. В Дейност „Озеленяване“ т. 2 се отменя поради отпадането на длъжността „Ландшафтен архитект/инж. по озеленяване“ и трансформирането ѝ в „Работник озеленяване“;

            1.3. В Дейност „Озеленяване“ т. 3 става т. 2, като бройките на длъжността „Работник озеленяване“ от 7 се увеличава на 10.

 

 

 

Докладна записка №7/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2022 г.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 568

                                                                                                                   

            На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  Общински съвет Созопол:

 1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. /Приложение 1, неразделна част към настоящата докладна/.
 2. Ползването на дървесина от общинските горски територии собственост на Община Созопол да се осъществи чрез добив и продажба на добитата дървесина.

 

 

Докладна записка №8/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: даване на съгласие за дарение на материали на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 569

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл. 249, ал. 9, т. 1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Областна дирекция на РДПБЗН - Бургас за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол три броя матраци с размер 90/200 на обща стойност от 700,00 /седемстотин/ лева, зарядно устройство за акумулатори на стойност от 150,00 /сто и петдесет/ лева и метална решетка с подвижни жалузи за монтаж на вентилатор за отдимяване на стойност от 150,00 /сто и петдесет/ лева, като общата стойност на дарението е 1000,00 /хиляда/лева.
 2.   Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на посочените в т. 1 от настоящото Решение материали с Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас, както и двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

Докладна записка №10/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за 2022 г.

                                           Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 570

          На основание чл. 15, ал. 2 от Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, Общински съвет Созопол определя периода и териториите, за които да се наложи забрана за строителни и монтажни работи както следва:

 1. За на територията на гр. Черноморец; м. „Света Марина", м. „Буджака”, м. „Каваци”, м. „Мапи”, м. „Градина”, м. „Аклади”,м. „Ачмалъци“, м. „Герени“, м. „Аклади чеири”, м. „Акра”, с.о. „Червенка“, както и  други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища (вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр. Созопол и гр. Черноморец, както следва:

 

 • от 15.05.2022 год. до 30.09.2022 год.  да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
 • до 01.06.2022 год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;

 

 1. Извършването на строителни и монтажни работи на територията на  с. Равадиново, както следва:
 • от 01.07.2022 год.. до 15.09.2022 год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
 • при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да  се спазват изискванията и забраните, определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол

                                     

 1. Във всички останали курортни и вилни територии по чл. 15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл. 10 и чл. 11 от ЗУЧК:
 • от 01.06.2022 год. до 15.09.2022 год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в часовете - от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 16.00 ч. - 19.00 ч.

 

 1. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.

 

 1. Изключения от забраните се допускат за:

     5.1. Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато да изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.

    5.2. Изпълнението на  обекти – общински или държавни, със значим обществен интерес, както и такива на които изпълнението е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др.п., съгласно приложен списък-Приложение 1

 

Приложение № 1: Списък на обектите

 

    Наименование на обекта

 

Срок за спиране на СМР

 

Срок за започване на СМР

Асфалтиране, преасфалтиране и локален ремонт на общ.пътища и улична мрежа в частност за гр.Созопол, гр.Черноморец и с.Равадиново

01.07.2022

01.10.2022

Довършителни ремонти и поддръжка на тротоари, бордюри и др.пешеходни участъци и паваж

01.07.2022

01.10.2022

Основен ремонт : Рехабилитация на ул."Републиканска" от общински път BGS 1210 до кръстовището с ул."Одеса" и ул."Одеса".Ново строителство от ул."Одеса" и изграждане на ул."Цар Симеон Велики" и ул."Цар Асен Велики" и ул."Хан Тервел", гр.Созопол 

01.07.2022

01.10.2022

Изграждане на „Автобусна спирка“ гр.Черноморец

 

01.07.2022

         01.10.2022

Авариен ремонт на отводняването на ул. „Републиканска“ в участъка от ул. „Одеса“ до „Триъгълника“ с ул. „Ропотамо“ с отвеждане на водите по ул. „Велека“ до съществуващо заустване гр. Созопол, община Созопол.

 

01.07.2022

          01.10.2022

 

 

Докладна записка №16/11.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Созопол за 2022 г.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 571

Общински съвет Созопол на чл. 71, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 и ал. 9 от Наредба за условията и реда възлагането изпълнението на дейности в горските територии,  държавна и общинска собственост:

 1. Утвърждава Ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Созопол за 2022 г. с общ прогнозен обем и по цени съгласно Приложение 1.

    

 Нереализираната дървесина по предварително заявени списъци от населението и строителната дървесина от временен склад да бъде продавана на юридически, физически лица и ЕТ по така утвърдения ценоразпис.

 1. Приема минимална цена за продажба на дървесина за нуждите на местното население за пространствени кубични метри, в размер на 49,00 /четиридесет и девет/ лв. с ДДС.
 2. Определя обема дървесина определен за един член на домакинство, с постоянен адрес на територията на общ. Созопол да е 4.00 /четири/ пространствени кубични метри.
 3. 4. Кметовете на населени места, след уведомление от ръководството на общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ /ОГОз/ гр. Созопол да изготвят списъци на лицата, които желаят да закупят дърва за горене до 4 (четири) пространствени куб. м. на домакинство, по приетата продажна цена съгласно т. 2 от настоящето решение. В списъците да се впишат трите имена, постоянен адрес по лична карта на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което лицето има право да закупи съгласно утвърдени цени от временен склад. Средствата за заплащането на дървесината да се организират и събират от кметовете на населените места съгласно заповед на Кмета на Община Созопол, във връзка с процедурите за добив на дървесина. Събраните суми по изготвените списъци, след съгласуване с ресорния заместник кмет или Секретаря на община Созопол, се внасят в касата на ОП “ОГОз“, като размера на същите еднократно да не надвишава 10 000 лв. съгласно разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ).
 4. Нереализираната широколистна дървесина по предварително заявени списъци от населението и строителната дървесина от временен склад може да бъде продавана само на юридически, физически лица и ЕТ, регистрирани на територията на община Созопол, независимо дали са по постоянен или настоящ адрес, по така утвърдения ценоразпис

 

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 

            Докладна записка №698/13.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.60.46 и 81178.60.178, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Митков мост“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 572

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.60.46 и 81178.60.178, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия в зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Митков мост“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

            При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз      Н мак.=7.00 метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации – улична регулация, на улица с осови точки 35-36-37-38-39-40-47-48-49-50-51, одобрена със Заповед         №Z-1062/30.07.2009 г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

             Подробният устройствен план за – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на ПИ81178.60.46 и ПИ81178.60.178, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл. 51 от Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на Община Созопол.              

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б,  ал. 2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №9/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №134.399, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“ .

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 573

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №134.399, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“.

            При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - на улица с осови точки 187Е-240-241-242-243-244-245-246-247-248, одобрена със Заповед №8-Z-58 от 12.01.2016 г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б,  ал. 2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията

 

Докладна записка №12/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: одобряване, по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Второстепенна обслужваща улица с осови точки 91а–91b–91c–91d“, м. “Мокро скала“, землище на гр. Черноморец.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 574

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Созопол, одобрява Подробен устройствен план – план за улична регулация, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Второстепенна обслужваща улица с осова точка 91а–91b–91c–91d с ширина на пътното платно 4.00 метра и тротоари двустранно по 1.50 метра, завършваща с обръщало при осова точка 91d и улица - тупик с ширина 3.50 метра за осигуряване на достъп до новообразувани имоти“, в м. “Мокро скала“, землище на гр. Черноморец, с трасе и сервитут в част от поземлени имоти 81178.1.316, 81178.1.313, 81178.1.312, 81178.1.332, 81178.1.290 и 81178.1.291 по КК на гр. Черноморец.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 29 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – гр. Созопол, съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението да се съобщи по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и може  да  се обжалва, по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията, пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен  срок  от  обнародването   в  Държавен вестник. 

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

       

Докладна записка №15/11.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: допусната очевидна фактическа грешка в Докладна записка №305/12.05.2021 година и в последвалото Решение №416 от Протокол №19/31.05.2021 година на Общински съвет Созопол

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 575

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.99, т.2 и чл.102, ал.2 от Административно процесуален кодекс и на основание представена обосновка от началник отдел „Строителство, градоустройство и кадастър“ , Общински съвет – Созопол одобрява изменение в Решение №416 от Протокол 19/31.05.2021 година на Общински съвет Созопол, в т.1, първи абзац, който придобива следната редакция:

     „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2 и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Созопол разрешава изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, с който за част от ПИ идентификатор 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец с площ 824 м2 се урегулира УПИ VI с отреждане „за комплексно обществено обслужване” и за част от ПИ идентификатор 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец с площ 2352 м2 се урегулира УПИ VII с отреждане „за сгради за отдих и курорт.   

 

 1. В останалата си част Решение №416, взето с Протокол 19/31.05.2021 година на Общински съвет Созопол, остава непроменено.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б,  ал. 2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението е неразделна част от Решение №416 от Протокол 19/31.05.2021 година на Общински съвет Созопол.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

           

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №712/20.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в поземлен имот с идентификатор № 30822.501.674, с. Зидарово, община Созопол

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 576

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, допълва „ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 год.“, приета с №321/09.02.2021 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: 90 кв.м. ид.ч. /деветдесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 501.674 /ЕКАТТЕ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – шестстотин седемдесет и четири/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-478/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Зидарово, община Созопол, целият с площ 1535 кв.м. /хиляда петстотин тридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 30822.501.668, 30822.501.673, 30822.501.672, 30822.501.935, 30822.501.671, 30822.501.669
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36, от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът Ж. С. С. чрез продажба на: 90 кв.м. ид.ч. /деветдесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 501.674 /ЕКАТТЕ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – шестстотин седемдесет и четири/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-478/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Зидарово, община Созопол, целият с площ 1535 кв.м. /хиляда петстотин тридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 30822.501.668, 30822.501.673, 30822.501.672, 30822.501.935, 30822.501.671, 30822.501.669
 3. Одобрява експертна оценка №2021АО025 на независим лицензиран оценител в размер на 850,00 лв. /осемстотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №713/20.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в поземлен имот с идентификатор № 30822.501.668, с. Зидарово, община Созопол

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 577

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, допълва „ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –

Общинска собственост за 2021 год.“, приета с №321/09.02.2021 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: 39 кв.м. ид.ч. /тридесет и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор  30822.501.668 /ЕКАТТЕ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – шестстотин шестдесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-478/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Зидарово, община Созопол, целият с площ 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 30822.501.674, 30822.501.935, 30822.501.937, 30822.501.669

 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36, от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът С. Н. П. - С. чрез продажба на: 39 кв.м. ид.ч. /тридесет и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 30822.501.668 /ЕКАТТЕ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – шестстотин шестдесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-478/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Зидарово, община Созопол, целият с площ 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 30822.501.674, 30822.501.935, 30822.501.937, 30822.501.669
 2. Одобрява експертна оценка №2021АО028/15.12.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 360,00 лв. /триста и шестдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №1/04.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.32, с. Равна гора, община Созопол

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 578

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 год.“, приета с №321/09.02.2021 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 15 кв.м. ид.ч. /петнадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.32/ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – тридесет и две/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Иван Вазов“ № 5, община Созопол, целият с площ 1998 кв.м. /хиляда деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61114.501.466, 61114.501.33, 61114.501.506, 61114.501.465, 61114.501.30, 61114.501.28, 61114.501.35,

 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36, от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът Т. Н. Н. чрез продажба на: 15 кв.м. ид.ч. /петнадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.32/ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – тридесет и две/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Иван Вазов“ №5, община Созопол, целият с площ 1998 кв.м. /хиляда деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61114.501.466, 61114.501.33, 61114.501.506, 61114.501.465, 61114.501.30, 61114.501.28, 61114.501.35;
 2. Одобрява експертна оценка №2021АО0226/15.12.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 Докладна записка 5/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Предложение за приемане на списък за  определяне на видовете жилища собственост на Община Созопол.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 579

 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява приложен списък на жилищна собственост на община Созопол по описаното предназначение както следва:

Приложение №1- Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

Приложение №2 - Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;

Приложение №3 - Ведомствени жилища;

Приложение №4 - Резервни жилища.                    

 

Докладна записка №13/11.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2022 г.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 580

 

        Общински Съвет Созопол  на основание чл. 21, ал. 1 , т. 12  от ЗМСМА,  чл. 8 , ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приема така представената „Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2022 г.”

Допуска предварително изпълнение на настоящите решения на основание чл. 60, ал.1 от АПК, с оглед защита на особено важни държавни или обществени интереси свързани със закъснения и неспазване на нормативно определени срокове по вече започнали преписки свързани с управление и разпореждане с общинска собственост.

 

 

 1. IV. Докладна записка №46/01.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на лекарски кабинет с идентификатор 67800.504.224.2.3 с площ от 29,00 кв.м, находящ се на етаж 0 в сграда с идентификатор 67800.504.224.2.3 и адрес гр. Созопол ул. „Черно море“ №1, бл.3, ет.0 , както и на лекарски кабинет с идентификатор 67800.504.224.2.2 с площ от 34,00 кв.м, находящ се на етаж 0 в сграда с идентификатор 67800.504.224.2.3 и адрес гр. Созопол ул. „Черно море“ №1, бл.3, ет.0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 581

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, като включва  самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.2.2 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район- петстотин и четири, поземлен имот- двеста двадесет и четири, сграда - две, обект - две/ по КККР за гр. Созопол, находящо се на ул. „Черно море“ №1, бл.3, ет. 0, с площ от 34,00 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра/, брой нива над обекта 1, с предназначение на самостоятелния обект - „За здравни и социални услуги“, както и самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.2.3 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот- двеста двадесет и четири, сграда- две, обект- две/ по КККР за гр. Созопол, находящо се на ул. „Черно море“ №1, бл.3, ет. 0, с площ от 29,00 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра/, брой нива над обекта 1, с предназначение на самостоятелния обект- „За здравни и социални услуги“
 2. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 14 ал. 6 от ЗОС да се предостави под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението за период от 5/пет/ години, както следва:

       2.1 Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.2.2 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район- петстотин и четири, поземлен имот- двеста двадесет и четири, сграда - две, обект - две/ по КККР за гр. Созопол, находящо се на ул. „Черно море“ №1, бл.3, ет. 0, с площ от 34,00 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра/, брой нива над обекта 1, с предназначение на самостоятелния обект - „За здравни и социални услуги“.Месечният наем, определен по реда на чл.20 от НРПУОС съгласно „Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество на община Созопол“, е в размер на 183.60/сто осемдесет и три лева и шестдесет стотинки/ без ДДС.

 

       2.2. Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.2.3 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район- петстотин и четири, поземлен имот- двеста двадесет и четири, сграда- две, обект- две/ по КККР за гр. Созопол, находящо се на ул. „Черно море“ №1, бл.3, ет. 0, с площ от 29,00 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра/, брой нива над обекта 1, с предназначение на самостоятелния обект- „За здравни и социални услуги“. Месечният наем, определен по реда на чл.20 от НРПУОС съгласно „Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество на община Созопол“, е в размер на 156.60 лв. /сто петдесет и шест лева и шестдесет стотинки/  без ДДС.

 1. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договори с д-р Й. Д. К. и д-р С. Г. М.-Д. за предоставяне под наем на помещенията.
 2. Допуска предварително изпълнение на настоящите решения на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед защита на особено важен обществения интерес на жителите на гр. Созопол в сферата на здравеопазването.

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ            

Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...