Четвъртък, 03 Март 2022 09:32

Решения взети на ДВАДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на Общински съвет Созопол проведено на 25.02.2022 г.

     РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА  25 ФЕВРУАРИ 2022 г.

По предложение на Георги Пинелов – председател на Общински съвет

с

РЕШЕНИЕ №582

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

I.Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

Докладна записка №65/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване промени в структурата на общинска администрация Созопол

Докладна записка №87/08.02.2022 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол и председател на МКБППМН относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2021 г.

Докладна записка №98/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Созопол

Докладна записка №99/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще)

Докладна записка №100/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще)

Докладна записка №105/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол 

 

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

Докладна записка №31/20.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2022 г.

Докладна записка №91/09.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2022 година

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

Докладна записка №86/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Изпълнението на Общия устройствен план на община Созопол през 2021 г.

Докладна записка №92/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.532 по кадастрална карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

Докладна записка №93/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.650, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един  самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане  и изграждане на „вилни сгради“.

Докладна записка №94/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.3.119, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мисаря“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за ниско жилищно застрояване и изграждане на „жилищни сгради“.

Докладна записка №96/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.267 и 67800.10.508, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност

 

“Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт и ТП (трафопост)“ .

Докладна записка №97/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.9.14 и 81178.9.16, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт и трафопост“. 

 

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка №59/03.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 63015.506.514, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 505 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №60/03.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.521, с местоположение: община Созопол, село Атия, местност "Старо селище", площ 298 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №61/03.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.435, с местоположение: общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 257 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №63/04.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОД на МВР-Бургас, за нуждите на РУ – гр. Созопол на 1 брой лек автомобил, собственост на община Созопол.

Докладна записка №66/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61042.501.13, с. Равадиново, община Созопол.

Докладна записка №67/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.323, с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол

Докладна записка №68/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 14249.501.28, с. Габър, ул. “Теменуга“ №2, община Созопол

Докладна записка №69/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.49, с. Индже войвода, община Созопол

Докладна записка №70/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.198, с. Атия, м. Старо селище“, община Созопол

Докладна записка №77/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на Поземлен имот с идентификатор 63015.506.446, находящ се в община Созопол, село Атия, местност „Старо селище“, с площ 324 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от  (Преходни и заключителни разпоредби) ПЗР на (Закон за собствеността и ползването на земеделски земи) ЗСПЗЗ “.

Докладна записка №78/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, Поземлен имот с идентификатор 63015.506.499, находящ се в община Созопол, село Атия, местност „Старо селище“, с площ 1 052 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от  (Преходни и заключителни разпоредби) ПЗР на (Закон за собствеността и ползването на земеделски земи) ЗСПЗЗ “.

Докладна записка №79/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.50.199, с местоположение: общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Куку баир", площ 1 356 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя по §4“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10 m).

Докладна записка №85/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги за обект: Язовири - публична общинска собственост, представляващ общо имот: Язовир „Крива круша 1 и 2" – поземлен имот  81178.33.382 с

площ 187,288 дка. общ завирен обем 150 000 куб.м и поземлен имот  81178.25.38, с площ 62.248 дка, общ завирен обем 121 000 куб.м, находящи се в землище на гр. Черноморец,  община Созопол., с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация със собствени средства и на свой риск и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях,  напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности, разрешени от закона.

Докладна записка №88/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.4.9, находящ се в община Созопол, село Равна гора, с площ от 691 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4

от ПЗР на ЗСПЗЗ".

Докладна записка №89/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр. Созопол в сграда с предназначение: „За делова и административна дейност”, с идентификатор - 67800.504.224.4.1 с адрес -  пл. “Черно море“№1, бл.2, ет.0, с площ от 116 кв.м.

Докладна записка №90/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Методики за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насаждения, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: мери и пасища, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ливади.

Докладна записка №101/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.98.35, с площ от 3 714 квадратни метра (кв. м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Нива“, категория 7 /седма/, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Край село“.

Докладна записка №102/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.98.36, с площ от 1 961 квадратни метра (кв. м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“, Начин на трайно ползване (НТП): „Нива“,  категория 7 /седма/, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Край село“.

Докладна записка №103/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: отдаване под наем без търг или конкурс на самостоятелен обект, с идентификатор 67800.504.224.2.2, с площ от 34,00 квадратни метра (кв.м,), находящ се в

сграда, с идентификатор 67800.504.224.2, с адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море“ № 1, бл. 3, ет. 0;

Докладна записка №104/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община

Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.32.30 - частна общинска собственост, с площ от 19 431 квадратни метра (кв. м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Горска“, начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, землище гр. Созопол, местност „Герени“.

Докладна записка №106/10.02.2022 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол относно: отдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от първи етаж на сграда, с идентификатор 63029.501.448.1, със застроена площ 98 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "Здравно заведение", находяща се в с. Росен, община Созопол.

Докладна записка №111/16.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021/2022 година. 

 

V. КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Докладна записка №52/02.02.2022 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2022 година

 

 

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка №65/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване промени в структурата на общинска администрация Созопол

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 583

 1. ОДОБРЯВА, промяна в структура на Общинска администрация Созопол, както следва:
 2. Допълва към длъжностите на пряко подчинение на Кмета на общината :

1.1. Звено „Вътрешен одит“ – 2 щ. бр.

 

 1. ЗАПАЗВА общата численост на персонала – 120 щ. бр.

 

III. ВЪЗЛАГА на кмета на общината в срок от 1 месец, да приведе общинската администрация в съответствие с приетата промяна в структурата.

 

 

Докладна записка №87/08.02.2022 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол и председател на МКБППМН относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2021 г.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 584

 1. Приема годишния отчет за 2021 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

Докладна записка №98/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Созопол

  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 585

 1. Общински съвет Созопол приема Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Созопол, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 

Докладна записка №99/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще)

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 586

 

Във връзка с предложение на Кмета на Община Созопол относно изготвяне на проекто-предложение и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол

РЕШИ:

 1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето и подаването на проектно предложение „Да живеем по-устойчиво – стъпка по стъпка“ по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA II) - реф. TR2020/DG/01/A2-01 – EuropeAid/173144/ID/ACT/TR,  схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще).
 2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да подпише Мандат за партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1. , както и да подготви, подпише и предостави всички изискуеми документи от програмата.
 3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да участва в проектното предложение с осигурено собствено финансиране до 15 %.
 4. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да подпише документи между водещия кандидат и съзаявителите (като споразумения, протоколи, писмо за намерение) за поддържане на партньорството след завършване на проекта.
 5. Общински съвет Созопол допуска предварително изпълнение на настоящото решение на осн. чл. 60, ал. 1 от АПК въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

 

 

Докладна записка №100/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще)

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 587

Във връзка с предложение на Кмета на Община Созопол относно изготвяне на проекто-предложение и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол

РЕШИ:

 1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето и подаването на проектно предложение „Водата – извор за живот” по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA II) - реф. TR2020/DG/01/A2-01 – EuropeAid/173144/ID/ACT/TR, схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще).
 2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да подпише Мандат за партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1., както и да подготви, подпише, и предостави всички изискуеми документи от програмата.
 3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да участва в проектното предложение с осигурено собствено финансиране до 15 %.
 4. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да подпише инструменти между водещия кандидат и съзаявителите (като споразумения, протоколи, писмо за намерение) за поддържане на партньорството след завършване на проекта.
 5. Общински съвет Созопол допуска предварително изпълнение на настоящото решение на осн. чл. 60, ал. 1 от АПК въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

Докладна записка №105/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 588

 1. Общински съвет Созопол приема Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол съгласно приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.

 

 1. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №31/20.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2022 г.

  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 589

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, вр.т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл. 249, ал. 9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Областна дирекция на МВР Бургас за нуждите на Районно управлене – Созопол гориво, като общата стойност на дарението не надвишава 5 000 /пет хиляди/ лева в рамките на бюджетната 2022 г.
 2. Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на гориво с Областна дирекция на МВР Бургас, като приложи към него двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

 

Докладна записка №91/09.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2022 година

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 590

                Общински съвет Созопол одобрява план сметката  на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2022 година. /Приложение 1/

 

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  

Докладна записка №86/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Изпълнението на Общия устройствен план на община Созопол през 2021 г.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 591

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 9 от ЗУТ,  Общински съвет Созопол приема годишния доклад за изпълнението на Общия устройствен план на територията на Община Созопол за 2021 г.

 

 

Докладна записка №92/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.532 по кадастрална карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 592

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, 124б, ал. 1 и чл. 16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.532 по кадастрална карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане: „За курорт и допълващи дейности“, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

При изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 30%, кота корниз Нмак=10.00 метра, Кинт=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.  

Към  Подробен устройствен план – План регулация и застрояване да  се  изработят  схеми  по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на  Закона за устройство на територията, Закон за устройството на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл. 127, ал. 2, във връзка с чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр. Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №93/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.650, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един  самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане  и изграждане на „вилни сгради“.

  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 593

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.650, по Кадастрална карта на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане и изграждане на „вилни сгради“.

            ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на допустимите показатели за застрояване,  за устройствена  зона  Ов1 (8), по действащия ОУП и охранителна зона „Б“ от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра,  К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят план схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, на улица с осови точки 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, одобрена със Заповед №119/12.12.2006 г., на Кмета на Община Созопол. Линията на застрояване, към общински местен път /с идентификатор 67800.5.719/, да е котирана на 10м измерено хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране“, съгласно разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за пътищата, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда чл.128, ал.6 от ЗУТ с:  “ВиК” ЕАД,  “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация.           

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б,  ал. 2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Докладна записка №94/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.3.119, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мисаря“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за ниско жилищно застрояване и изграждане на „жилищни сгради“.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 594

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 и чл. 16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.3.119, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мисаря“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за ниско жилищно застрояване и изграждане на „жилищни сгради“.

   При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 60%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,5 и минимална площ за озеленяване 40%.

  Към Подробния устройствен  план - план регулация и застрояване да се изработят схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на проекта за подробен устройствен план, да се запазят съществуващите улични регулации: на улица с осови точки 767-950-952-953-954-955-956-957, одобрена със Заповед     №8-Z-476/29.04.2011 г., на Кмета на Община Созопол и  ул.“Цар Борис“, от регулационния план на гр. Созопол, да се съобрази с влезлите в сила и одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на  Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б,  ал. 2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №96/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.267 и 67800.10.508, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт и ТП (трафопост)“

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 595

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.267 и 67800.10.508, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт и ТП (трафопост)“.

 При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз      Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние от основното застрояване.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията. При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се спазва условието в Писмо с изх.№7000-2761/30.07.2021 г., от Министерство на културата, Национален институт за недвижимото културно наследство, а именно: “Ако при реализация на дейности, свързани с нарушаване целостта на земния пласт, се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценности, по смисъла на чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, дейността се спира и съгласно чл. 160, ал. 2 се прилага разпоредбата на чл. 72 от същия закон“. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б,  ал. 2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №97/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.9.14 и 81178.9.16, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт и трафопост“.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 596

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.9.14 и 81178.9.16, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт и трафопост“.            

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз  Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност, като линията на застрояване,  към дъното  парцела, да се котира на отстояние 5.00 метра, по нанесената корекция в зелен цвят.  Линията на застрояване, към републиканския и общинския път, в новообразуваният урегулиран поземлен имот, да се котира съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата, където: „Републиканските и общинските пътища имат от двете си страни ограничителна строителна линия, която се разполага на 25 м при републикански пътища и на 10 м при общинските пътища, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране“,  и по нанесената корекция в зелен цвят.           

              Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б,  ал. 2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

 

 

 1. I ПО ЧЕТВЪРТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №59/03.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 63015.506.514, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 505 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 597

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.514 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот - петстотин и четиринадесет/, с площ 505 кв.м. /петстотин и пет квадратни метра/, с местоположение: общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР на с. Атия, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.215, 63015.506.218, 63015.506.217, 63015.506.593, 63015.506.216.
 2. Одобрява експертна оценка № 2021АО032/20.12.2021 год., на независим лицензиран оценител в размер на 18 490 лв. /осемнадесет хиляди четиристотин и деветдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи на договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

Докладна записка №60/03.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.521, с местоположение: община Созопол, село Атия, местност "Старо селище", площ 298 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 598

 

 1. 1. Общински съвет – град Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 ал. 1 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост (НРПУРОС), разрешава на кмета на Община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.521 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот - петстотин двадесет и едно/, с площ 298 кв.м. /двеста деветдесет и осем квадратни метра/, с местоположение: община Созопол, село Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.309, 63015.506.519, 63015.506.576, 63015.506.308, 63015.506.310.
 2. 2. Одобрява експертна оценка № 2021АО031/12.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 10 910 лв. /десет хиляди деветстотин и десет лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи имота.
 3. 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №61/03.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.435, с местоположение: общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 257 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 599

 1. Общински Съвет – гр. Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 ал. 1 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.435 /ЕКАТТЕ шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот - четиристотин тридесет и пет/, с площ 257 кв.м. /двеста петдесет и седем квадратни метра/, с адрес: общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище" с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР на с. Атия, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.436, 81178.40.362, 63015.506.490, 63015.506.19.
 2. Одобрява експертна оценка № 2021А0033/20.12.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 9 500 лв. /девет хиляди и петстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи на договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

Докладна записка №63/04.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОД на МВР-Бургас, за нуждите на РУ – гр. Созопол на 1 брой лек автомобил, собственост на община Созопол.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 600

             На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 39, ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 48г, ал. 1, изречение второ и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

 1. Предоставя за безвъзмездно ползване на ОД на МВР - Бургас за нуждите на РУ – гр. Созопол 1 /един/ брой лек автомобил марка „ПЕЖО 407 1,8 И", модел СЕДАН, с рама VF36D6FZB21269900, рег.№ А 9844 КМ, за срок от 10/десет/ години.
 2. Кмета на община Созопол да издаде заповед с разпореждане за предоставяне на  горе описания лек автомобил

          На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед по–бързото обезпечаване на дейността на МВР, пряко свързана с обществения ред на населението на община Созопол, допуска предварително изпълнение на решението.

 

Докладна записка №66/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61042.501.13, с. Равадиново, община Созопол.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 601

 1. 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36, от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът Яни Христов Христов чрез продажба на: 26 кв.м. ид.ч. /двадесет и шест квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 61042.501.13 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – тринадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-55/29.09.2015 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равадиново, ул. “Ропотамо“ №16, община Созопол, целият с площ 571 кв.м. /петстотин седемдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61042.501.22, 61042.501.14, 61042.11.3, 61042.11.20, 61042.501.12,
 2. 2. Одобрява експертна оценка №2021АО030/20.12.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 200,00 лв. /две хиляди и двеста лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №67/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.323, с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 602

 1. 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1

и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36, от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Кирил Петров Петров чрез продажба на: 30 кв.м. ид.ч. /тридесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор  63015.506.323 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – триста двадесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол, целият с площ 630 кв.м. /шестстотин и тридесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ПЗР на ЗСПЗЗ), при граници и съседи: 63015.506.322, 63015.506.471, 63015.506.324, 63015.506.597,  63015.506.523,

 1. 2. Одобрява експертна оценка №2022АО005/14.01.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 100,00 лв. /хиляда и сто лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 2. 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №68/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 14249.501.28, с. Габър, ул. “Теменуга“ №2, община Созопол

 

  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 603

 1. 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36, от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Тона Димитрова Христова чрез продажба на: 324 кв.м. ид.ч. /триста двадесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 14249.501.28 /ЕКАТТЕ- четиринадесет хиляди двеста четиридесет и девет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двадесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-443/26.06.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Габър, ул. “Теменуга“ №2, община Созопол, целият с площ 869 кв.м./осемстотин шестдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване - „Ниско застрояване /до 10м./“, при граници и съседи: 14249.501.29, 14249.501.27, 14249.501.64, 14249.501.63,
 2. 2. Одобрява експертна оценка №2022АО006/14.01.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 2500,00 лв. /две хиляди и петстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №69/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.49, с. Индже войвода, община Созопол

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 604

 1. 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36, от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът Николай Атанасов Едрев чрез продажба на: 153 кв.м. ид.ч. /сто петдесет и три квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 32737.501.49 /ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиридесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с.Индже войвода, ул. “Витоша“, община Созопол, целият с площ 817 кв.м. /осемстотин и седемнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.54, 32737.501.50, 32737.501.710, 32737.501.48, 32737.501.55;
 2. 2. Одобрява експертна оценка №2021АО027/15.12.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1790,00 лв. /хиляда седемстотин и деветдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №70/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.198, с. Атия, м. Старо селище“, община Созопол

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 605

 1. 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 36, от Закона за собствеността и чл. 38 ал. 1 т. 2 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Милен Деви Симеонов чрез продажба на: 75 кв.м. ид.ч. /седемдесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 506.198/ ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – сто деветдесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол, целият с площ 675 кв.м./шестстотин седемдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване- „За земеделски труд и отдих“ съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи(ПЗР на ЗСПЗЗ), при граници и съседи: 63015.506.582, 63015.506.594, 63015.506.199, 63015.506.200
 2. 2. Одобрява експертна оценка №2021АО029/15.12.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 470,00 лв. /две хиляди четиристотин и седемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №77/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване,  на Поземлен имот с идентификатор 63015.506.446, находящ се в община Созопол, село Атия, местност „Старо селище“ с площ 324 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от  (Преходни и заключителни разпоредби) ПЗР на

(Закон за собствеността и ползването на земеделски земи) ЗСПЗЗ “.

  Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 606

 1. 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.446 /ЕКАТТЕ шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имотчетиристотин четиридесет и шест/, с площ 324 кв.м. /триста двадесет и четири квадратни метра/, находящ се в община Созопол, село Атия, местност „Старо селище“ с ТПТ: „Земеделска и НТП: "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 506.59, 63015.506.592, 63015.506.60, 81178.40.363.
 2. 2. Одобрява Експертна оценка № 2021АО035/12.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 11 860 лв. /единадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева/ без включен ДДС, на която да се изкупи общинския имот.
 3. 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички действия по провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

Докладна записка №78/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, Поземлен имот с идентификатор 63015.506.499, находящ се в община Созопол, село Атия, местност „Старо селище“, с площ 1 052 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от  (Преходни и заключителни разпоредби) ПЗР на (Закон за собствеността и ползването на земеделски земи) ЗСПЗЗ “

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 607

 

 1. 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.499 /по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имотчетиристотин деветдесет и девет/, с площ 1 052 кв. м. /хиляда петдесет и два квадратни метра/, находящ се в община Созопол, село Атия, с ТПТ: „Земеделска и НТП: "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 81178.48.9, 63015.506.96, 63015.506.590
 2. 2. Одобрява Експертна оценка № 2021АО036/12.2021 год. на независим лицензиран оценител в размер на 38 500 лв. /тридесет и осем хиляди и петстотин лева/ без включен ДДС, на която да се изкупи общинския имот.
 3. 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички действия по провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

 

Докладна записка №79/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.50.199, с местоположение: общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Куку баир", площ 1 356 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя по §4“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10 m).

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 608

 1. Общински Съвет – гр. Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 ал.1 от ЗОС и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 67800.50.199 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петдесет, поземлен имот - сто деветдесет и девет/, с площ 1 356 кв.м. /хиляда триста петдесет и шест квадратни метра/, с местоположение: общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Куку баир" с ТПТ: „Земеделска земя по §4“ и НТП: "Ниско застрояване /до 10m/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 67800.50.122, 67800.50.304, 67800.51.3, 67800.50.301
 2. Одобрява експертна оценка №2022АО008/30.01.2022 год. на независим лицензиран оценител в размер на 51 800,00 лв. /петдесет и една хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи на договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

Докладна записка №85/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги за обект: Язовири - публична общинска собственост, представляващ общо имот: Язовир „Крива круша 1 и 2" – поземлен имот 81178.33.382 с площ 187,288 дка. общ завирен обем 150 000 куб.м и поземлен имот  81178.25.38, с площ 62.248 дка, общ завирен обем 121 000 куб.м, находящи се в землище на гр. Черноморец,  община Созопол., с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация със собствени средства и на свой риск и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях,  напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности, разрешени от закона.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 609

 

 1. Общински съвет Созопол одобрява предложения проект на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги върху обект - публична общинска собственост, представляващ общо имот Язовир „Крива круша 1 и 2", представляващи поземлен имот  33.382 с площ 187,288 дка. общ завирен обем 150 000куб.м и поземлен имот  81178.25.38, с площ 62.248дка, общ завирен обем 121 000куб.м, находящи се в землище на гр. Черноморец, община Созопол, съгласно Приложение, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. С одобряване на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. Обявление за откриване на процедурата;

2.2. Документация на концесията.

 1. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

Проект!

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ …………… / ……………… 2022 г.

 

на

Кмета на Община Созопол

 

 

На основание чл.51, ал.2, чл.6, ал.2, т.2, чл.8, ал.1 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Созопол  по реда на чл.40 ал.2 т.1 във вр. с чл.71, ал.1 и 4 от Закона за концесиите с Решение №......................... и въз основа на Обосновката на концесията,

РЕШИХ:

 

 1. Откривам процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за услуги чрез провеждане на открита процедура,  върху обект — публична общинска собственост, както следва:

 

 1. Предмет на концесията: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация със собствени средства и на свой риск и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности, разрешени от закона.
 2. Обект на концесията: Язовир - публична общинска собственост, представ­ляващ общо имот  Язовир „Крива круша 1 и 2", представляващи  ПИ 81178.33.382 с площ 187,288 дка. общ завирен обем 150 000куб.м и ПИ 81178.25.38, с площ 62.248дка, общ завирен обем 121 000куб.м, находящи се в землище на гр.Черноморец, община Созопол, начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, актувани с Актове за общинска собственост № 4519 и № 4518 от 04.01.2017год .
 3. Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на концесията: Чрез обекта на концесия могат да се осъществяват дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, любителски и стопански риболов, напояване, организиран отдих на гражданите и гостите на общината, спортно-развлекателни услуги и други дейности, разрешени от закона, при условие, че не се застрашава техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната безопасна експлоатация.
 4. Прилежащата на обекта на концесията инфраструктура и принадлежности - няма;
 5. Максимален срок на концесията - 15 /петнадесет/ години;
 6. Началната дата на концесията - датата на сключване на концесионния договор;

 

 1. Условията за осъществяване на концесията:

 

 • Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията.
 • Концедентът става собственик на всички приращения и подобрения върху принадлежности, ако такива бъдат изградени по време на срока на действие на сключения концесионен договор, от момента на тяхното изграждане.
 • Приращенията и подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в изпълнение на сключения концесионен договор, стават собственост на концедента от момента на възникването им.
 • При осъществяването на концесията концедентът не дължи компенсация на концесионера за извършваните от него разходи.
 • Концесионерът се снабдява с разрешения, лицензни, съгласия, одобрения, и други разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията, в съответствие с изискванията на Закона за концесиите, Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Закона за рибарството и аквакултурите и другите действащи нормативни актове.
 • Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, запазване, респективно продължаване на действието на приложимите разрешителни са за сметка на концесионера.
 • Концесионерът е длъжен да се съобразява с всички действащи нормативни актове и приложимите разрешителни през цялото време на изпълнение на договора за концесията.
 • Правата и задълженията по сключения концесионен договор не могат да се прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред.
 • Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на елементите и принадлежностите е завършено или не.
 • Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, се предоставят под наем на трети лица.
 • Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния договор.
 • Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя.
 • При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява упражняването на правото на управление и експлоатация и предава на концедента всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия, или са издадени във връзка с обекта на концесията. Обекта на концесията се предава в състояние, осигуряващо неговото продължително и сигурно ползване по предназначение, като се има предвид нормалната амортизация за периода на ползването.
 • При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права и за реализиране на инвестиционните си предложения концесионерът трябва да проведе съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното равновесие (ЗБР).
 • Концесионерът няма право да извършва строителство или други дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната среда;
 • Концесионерът е длъжен да предвиди в инвестиционната програма средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и високите води в случаите, когато пряко или косвено се застрашава целостта на обекта на концесията.
 • Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие.
 • Страна по сключения концесионен договор, която е засегната от форсмажорно събитие, трябва в най-кратък срок след като бъде установено форсмажорното събитие, да уведоми другата страна и да й представи доказателство за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично дава последващи известия за начина по който и степента в която е спряно изпълнението на задълженията й.
 • Концедентьт и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по сключения концесионен договор, за вреди които са последица от форсмажорно събитие.
 • През времето, когато изпълнението на задълженията на концесионера е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което концедентът е уведомен, както и до спирането на действието на форсмажорното събитие:
 • Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да изпълняват задълженията си, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие;
 • Страните по сключения концесионен договор, се консултират помежду си в най-краткия възможен срок относно влиянието на форсмажорното събитие и необходимостта от изменение на някои от условията на договора за концесия, като се отчитат неблагоприятните ефекти, резултат от форсмажорното събитие и възможността на концесионера да избегне или сведе до минимум неблагоприятното въздействие на форсмажорното събитие.
 • Страните по сключения концесионен договор, възстановят изпълнението на договора веднага щом е практически възможно след приключване на форсмажорното събитие.
 • При наличието на форсмажор концесионерът е длъжен да допусне и да търпи трети лица, посочени от концедента, да ползват обекта на концесията, без да има право на обезщетение или компенсация за това.
 • Концесионерът извършва за своя сметка и на свой риск задължителните мероприятия по управлението и поддържането на обекта на концесията;
 • Концесионерът следва да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Концесионерът не трябва да допуска действия, които да доведат до загуби и вреди, както и на икономическа неизгода за концедента при бъдеща експлоатация, да не променя предназначението на обекта, да го използва добросъвестно, съгласно неговото предназначение и за дейностите, за които е предоставена концесията;
 • Концесионерът следва да извършва всички дейности по експлоатацията и поддръжката на обекта на концесията в съответствие с установените технически и технологични стандарти, да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
 • Концесионерът следва да осигури експлоатация и поддръжка на двата обекта в съответствие с Инструкцията за експлоатация съгласно изискванията за на Наредба за условията и реда осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 12 от 28.01.2020 г.; Както и да осигури периодично почистване на храстовидната и дървесна растителност по сухия и водния откос на двата язовира; зарибяване с подходящ вид риба; Други дейности по текуща поддръжка на двата язовира.

 

 1. Основни права и задължения по концесионния договор:
 • Основни права и задължения на концедента:
 • Концедентът има право да получава дължимите от концесионера концесионни плащания в срокове и при условия, определени в концесионния договор.
 • Концедентът има право на собственост върху хидро-геоложка, инженерна, екологична и друга документация във връзка с експлоатацията на концесионния обект, както и на достъп до обекта на концесията по всяко време за осъществяване на контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по сключения договор и съгласно условията на концесията;
 • Концедентът има право да прекрати едностранно договора за концесия при виновно неизпълнение от страна на концесионера на поетите от него задължения по сключения договор.
 • Концедентът има право да получи всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия, или са издадени във връзка с обекта на концесията.
 • Концедентът се задължава да гарантира изключителното право на концесионера да управлява и експлоатира обекта на концесията за срока на сключения договор, в съответствие с условията и сроковете, предвидени в него, в закона и съгласно приложимите разрешителни. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен при необходимост и като последица от форсмажорно събитие или при нарушение на сключения договор от концесионера;
 • Концедентът няма право да сключва договори с трети лица или да извършва или да пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно изключителните права на концесионера, предоставени по силата на сключения концесионен договор.
 • Концедентът осъществява контрол по изпълнението на поетите от концесионера задължения по сключения концесионен договор и условията на концесията по ред, установен в договора.
 • Концедентът се задължава да назначава експертни технически съвети за приемане на доклада за извършените анализ на техническото състояние и оценка на сигурността на язовира /Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние/ в сила от 31.01.2020 г., приета с ПМС № 12 от 28.01.2020 г., обн. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г./.

 

 • Основни права и задължения на концесионера:

Без да се ограничават другите негови права, установени с концесионния договор, концесионерът има право:

 • На собственост върху плодовете, свързани с ползването на обекта. Всички останали приращения стават собственост на концедента от момента на тяхното възникване;
 • Да преработва плодовете, които са негова собственост;
 • Да се разпорежда с плодовете, които са негова собственост;
 • Да извършва допълнителни проучвания във връзка с обекта, с оглед осъществяването на неговата нормална експлоатация;
 • Да изгражда сгради и съоръжения и да извършва необходимите подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след предварително писмено съгласуване с концедента и компетентните органи, съгласно изискванията на закона;
 • Да сключва договори с подизпълнители - физически и/или юридически лица, на които възлага упражняване и изпълнение на отделни негови права и задължения, свързани с концесията, от негово име и за негова сметка. Сключването на договор с подизпълнител не освобождава концесионера от задълженията му по отношение на стопанисването и експлоатацията на обекта Без да се изключват другите негови задължения, установени с концесионния договор, концесионерът, е длъжен:
 • Да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени съгласно договора за концесия;
 • Да изпълнява задълженията си по концесионния договор с грижата на добър търговец;
 • Да не предоставя на трети лица информацията и документацията, получена във връзка със сключването на концесионния договор;
 • Да съгласува с концедента всяка актуализация на техническия проект за възстановяване и поддържане на съоръженията;
 • Да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на обекта технологична, хидроложка, геоложка, техническа и друга документация;
 • Да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния договор;
 • Концесионерът осигурява поддръжката и проводимостта на речното легло, диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 м от язовирните стени.
 • Да отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя;
 • /редактиран съгласно становище на МВР/ Да изготви авариен план в съответствие с изискванията на чл.138а, ал.1 и 2 от Закона за водите и приложение №2 към чл.57, ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние (обн.ДВ бр.9 от 31 януари 2020г.)
  • Да съгласува аварийния план по т.8.2.15 с концедента и със собствениците на хидротехнически съоръжения по поречието на реката, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор.
 • Да изпълнява задълженията по чл.35, ал.З от Закона за защита при бедствия.
 • Да изпълнява задължението по чл.142 от Закона за водите.
 • Концесионерът ще поеме на свой риск и за своя сметка изцяло правата и задълженията по експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните съоръжения по реда на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние – ДВ бр. 9 от 31.01.2020г., по реда на Закона за водите, както и по реда на евентуални бъдещи нормативни документи, регламентиращи посочените права и задължения.

 

 • Концесионерът е длъжен да допуска по всяко време до обекта на концесията и прилежащата площ, контролни органи и упълномощени представители на концедента, да им предоставя необходимата документация и информация, имаща отношение към обекта на концесията;
 • Да приема и търпи при наличието на форсмажорни обстоятелства, трети лица, да ползват концесионната площ. В тези случай концесионерът няма право на обезщетения.
 • След изтичане на срока на договора да предостави обратно на концедента обекта, предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация в едно с всички проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията.
 • Концесионерът се задължава по време на целия срок на концесията да представя на концедента, не по-късно от 1 месец от дата на издаването им всички документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията.
 • 3а всички извършени подобрения върху обекта на концесията, извън инвестиционната програма, да се съставя двустранен констативен протокол, подписан от концесионера и длъжностните лица от общинската администрация, извършващи контрола по концесията.
 • Концесионерът се задължава да застрахова ежегодно до 31 януари концесионния обект в полза на община Созопол за своя сметка, за риска "Пожар и природни бедствия, включително земетресение", по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането.
 • Концесионерът се задължава да осъществява техническата експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние/ в сила от 31.01.2020 г., приета с ПМС № 12 от 28.01.2020 г., обн. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г.
 • Концесионерът се задължава да изготви „Инструкция за експлоатация ", съобразена с конкретния язовир и утвърдена от собственика съгласно изискванията за на Наредба за условията и реда осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 12 от 28.01.2020 г.;
 • Концесионерът се задължава да организира и поддържа нормалното функциониране на авариен склад с необходимите инструменти и материали, съгласно изискванията на компетентните органи;
 • Концесионерът се задължава да осигурява физическа и техническа охрана на язовирната стена -обект на концесията.
 • /допълнена съгл. становище на МОСВ/ Концесионерът следва да предприеме необходимите действия по реда на екологичното законодателство, в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности, предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на глава Шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и може да бъде разрешено само след одобряване, съгласно изискванията на ЗООС.
 • /допълнена съгл. становище на МОСВ/ Концесионерът е длъжен за спазва забраните на чл.134 от Закона за водите/В крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата се забранява: складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци; строителство на животновъдни ферми;строителство на стопански и жилищни постройки; миенето и обслужването на транспортни средства и техника; засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система; изхвърлянето на отпадъци./
 • /допълнена съгл. становище на МОСВ/ Концесионерът е длъжен да изпълни задълженията по чл.141 от Закона за водите./ Концесионерът на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, включително на язовирни стени и/или съоръженията към тях е длъжен да осигури: поддържането им в техническа изправност; използването на измервателна и контролна апаратура за мониторинг на тяхното състояние, отговаряща на изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние; както и да осигури използването на информационна система, предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съгласно наредба, издадена от министъра на икономиката по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;спазване на изискванията за техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, определени в споменатата наредба; регулиране на водните нива в язовирите с цел намаляване на риска от наводнения.
 • /допълнена съгл. становище на МОСВ/ Концесионерът е длъжен да спазва забраните по чл.144 от ЗВ.
 • /допълнена съгл. становище на МОСВ/ Концесионерът е длъжен да спазва забраната по чл.146 от ЗВ, а именно: Забранява се разполагането на жилищни и вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките и сервитута на хидротехническите съоръжения и язовирните стени.
 • /допълнена съгл. становище на МОСВ/ Към момента на подписване на концесионния договор, концесионерът трябва да отговаря на изискванията за „оператор на язовирна стена“ по смисъла на §1 ал. 1 т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите или да има договор с друго лице хидроспециалист, отговарящо на изискванията за оператор на язовирна стена. Изпълнението на това изискване е условие за сключването на концесионния договор.
 • /допълнена съгл. становище на МОСВ/ По време на изпълнение на концесията да се спазват законовите изисквания за управление на отпадъците.
 • Концесионерът да не се допуска пряко и непряко отвеждане  на замърсители в подземните води. Да се предвидят мерки за недопускане влошаването на състоянието на повърхностните и подземни води.
 • /допълнена съгл. становище на МОСВ/ Концесионерът следва да входира уведомление за дейностите в РИОСВ – Бургас за произнасяне по кампетентност за необходимостта от провеждане на процедура по реда на Закона за опазване на околната среда.
 • /допълнена съгл. становище на МОСВ/ Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.
 • /допълнена съгл. становище на МОСВ/ Съгласно чл. 10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони възложителят на планове, програми, проекти или на инвестиционни предложения уведомява на най-ранен етап компетентния орган по чл. 6а от наредбата за своето намерение чрез уведомление, което съдържа данни съгласно приложение № 2 (част А - за планове, програми и проекти, част Б - за инвестиционни предложения) от същата. Уведомлението се представя в един екземпляр на хартиен носител и в един екземпляр на електронен носител.

Концесионерът поема и задължения, които ще направи с офертата си, по:

-опазване на околната среда и екологичната програма за концесионния обект: -експлоатиране и поддържане на обекта на концесията в техническо изправно състояние: -водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи; -социалната програма на концесията.

 

 1. Условия за възлагане изграждането на обектите на концесиите от подизпълнители - няма.
 2. 10. Условия и/или забрани за отдаване на обектите на концесиите под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането им на подизпълнители:
 • Концесионерът не може да отдава под наем на трети лица обекта на концесията.
 • Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния договор;
 • Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя.

 

 1. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

       11.1. Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична гаранция.

        Безусловната и неотменяема годишна парична или банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения е в размер на 100 на сто от стойността на годишното концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 март на съответната година.

         При усвояване изцяло или на част от гаранцията, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й. При неизпълнение на задължението на концесионера за извършване на планираните инвестиции за съответната година, концедентът има право да усвои представената банкова гаранция или парична гаранция.

         11.2. Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична гаранция, като гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер на 5 % от стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно с инвестиционната му програма. Гаранцията за изпълнение на инвестиционната програма се предоставя от концесионера на концедента до 25 януари на текущата година

 

 

 1. Условия за извършване на концесионно плащане, включително:

а) размер на еднократното концесионно възнаграждение, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор.

        Съгласно техническото досие на язовир „Крива круша 1“ и язовир „Крива круша 2“, двете водни тела са в добро техническо състояние и на този етап не се нуждаят от допълнителни инвестиции. Единственият първоначален разход, който следва да бъде възстановен от концесионера, е за изготвянето на финансово-икономически анализ, в размер от 5000лв/пет хиляди лева/ дължими към датата на влизане в сила на концесионния договор.

б) Размерът на концесионното възнаграждение се определя от предложението на концесионера, но не може да бъде по-малко от определеното във финансово-икономическия анализ начално годишно концесионно възнаграждение, а именно 575лв. без ДДС.

-   гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на концесионното плащане: няма

-   ред за извършване на концесионното плащане - до 30 дни от сключване на договора за  първата година в брой в касата на Община Созопол или чрез банков превод по сметката на Община Созопол в обслужващата я банка. За всяка следваща година до 31-март в текущата година.

- Размерът на концесионно възнаграждение трябва ежегодно да се актуализира с процента на инфлация.

 

 1. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред

13.1.Концесионерът е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на окалната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти, и на обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.

13.2. Концесионерът    е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност на националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определении със закон.

13.3. При дейности по ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения, ново строителство(сгради, спомагателни постройки, технологични и инфранструктурни съоръжения) и изграждане на съпътстваща инфраструктура(в т.ч. пътища и площадки) , свързани с нарушаване целостта на земния пласт в терените около язовира да се спазят изискванията на чл.160, ал.2 от Закона за културното наследство/ЗКН/.

13.4. Концесионерите на горепосочените язовири да уведомят предварително Археологически музей Созопол за обхвата на дейностите, свързани с ремонт на язовирните стени и прилежащите съоръжения и с ново строителство и изграждане на съпътстваща инфраструктура.

13.5.  При необходимост концесионерът да осигурява условия за осъществяване на огледи и мониторинг от страна на специалисти археолози преди и по време на тези работи.

 

 1. Форма, размер и условия за извършване на компенсация по Закона за концесиите - такава не се предвижда;
 2. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концендента обекта на концесията:

Концесионерът е задължен да застрахова, ежегодно до 31 януари, концесионния обект в полза на община Созопол за своя сметка, за риска "Пожар и природни бедствия, включително земетресение", по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането, съгласно получена от община Созопол служебна бележка, извлечение от счетоводните книги;

 1. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно определени - съгласно документацията за участие;
 2. Процедурата за предоставяне на концесията ще се проведе от комисия, назначена от кмета на община Созопол.

       Основанията за изключване на участници или отстраняване на кандидат от  процедурата са съгласно чл.60 от ЗК. Преди сключването на концесионния договор участникът, определен за концесионер, представя на концедента доказателства, които удостоверяват декларираните със заявлението факти и обстоятелства относно основанията за изключване и условията за участие.

         Комисията ще извърши подбор на участниците, допуснати до участие в процедурата за предоставяне на концесия, по следните критерии:

а/Към момента на подписване на концесионния договор, концесионерът трябва да отговаря на изискванията за „оператор на язовирна стена“ по смисъла на §1 ал. 1 т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите или да има договор с друго лице  хидроспециалист, отговарящо на изискванията за оператор на язовирна стена. Изпълнението на това изискване е условие за сключването на концесионния договор. При участието се представя декларация, че ако участникът бъде определен за концесионер, преди сключването на договора ще представи доказателства че отговаря на това изискване, или разполага с лице за извършване на дейностите, предвидени в чл.138а от Закона за водите и доказателства, че лицето отговаря на изискванията.

Документи за доказване :

Удостоверие или други документи за доказване че отговаря на изискването за „оператор на язовирна стена“ по смисъла на §1 ал. 1 т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите.

б/ Две технически лица - собствени или наети технически лица, които кандидатът или участникът ще използва за изпълнение на мероприятията по поддръжка на обектите в изправно техническо състояние и осигуряване на тяхната безопасна техническа експлоатация.

За да отговори на това изискване участникът представя:

 1. При участието се представя се списък с лицата -данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът или участникът ще използва за изпълнение на мероприятията по поддръжка на обектите в изправно техническо състояние и осигуряване на тяхната безопасна техническа експлоатация.

             2.Документи за доказване преди сключване на договор - Представят се Автобиография с копия от документи- дипломи, референции и др.п., доказващи образования или професионален опит.

 

      17.1. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест:

Въз основа на офертите на участниците в процедурата, комисията по избор на концесионер ще извършва оценяването й като определи икономически най-изгодната оферта ИИО по формулата:

ИИО=- [(КПi / КПmax X Ккп) + (CИ / СИmax X Кси)] х 100, Където:

КП-Концесионното плащане - в лв., съгласно офертата на участника;

СИ-Инвестициите - в лв., съгласно инвестиционната програма на участника;

Коефициентите на тежест в % на отделните критерии са както следва:

 Ккп - коефициент на тежест за размера на концесионното плащане - 60 %; Кси-коефициент на тежест за размера на инвестициите - 40%;

 Изчисленията ще се правят, като стойността на предложението на участника се дели на стойността на най-доброто от всички предложения и получения резултат се умножава по коефициента за тежест на съответния критерии.

 

 1. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия.

     18.1.Участниците представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен депозит или банкова гаранция . Формата на гаранцията се избира от участниците.

Когато е избрано да се внесе депозит, той следва да бъде внесен предварително в касата на „Центъра за административно обслужване" при Община Созопол или по банкова сметка на общината. Гаранцията е в размер 57,50лв/петдесет и седем лева и 50ст./

    

 

 1. Избор на вида на концесията.

Особеностите и характера на описаните дейности, както и изискванията, мотивирани в Закона за концесиите (ЗК) определят като най-адекватна форма за предоставяне на посочените дейности – концесията за услуги/чл.6, ал.2, т.2 и чл.8 ал.1 ЗК/. Изискването на чл. 52 от ЗК определят избора на процедурата за определяне на концесионер – открита процедура.

 

 1. Одобрявам Документацията за концесията, съгласно Приложенията
 2. Одобрявам Обявлението за откриване на процедурата, съгласно Приложението
 3. Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително относно наличие в обявлението, в документацията за концесията или във всеки друг документ, създаден при провеждане на процедурата за определяне на концесионер, на изисквания, нарушаващи принципите по чл. 4, ал. 1 от ЗК. Редът и процедурата за обжалване са регламентирани в глава шеста от ЗК.

 

Докладна записка №88/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.4.9, находящ се в община Созопол, село Равна гора, с площ от 691 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4

от ПЗР на ЗСПЗЗ".

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 610

 

 1. Общински съвет - град Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 8 ал. 9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет - град Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 61114.4.9 /по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район - четири, поземлен имот - девет/, с площ 691 кв.м. /шестстотин деветдесет и един квадратни метра/, находящ се в община Созопол, село Равна гора, с ТПТ: „Земеделска“ и НТП: "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ", по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/, одобрени със Заповед РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, при граници на имота: 61114.4.77, 61114.4.8, 61114.4.5
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 61114.4.9 /по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район - четири, поземлен имот - девет/, с площ 691 кв.м. /шестстотин деветдесет и един квадратни метра/, находящ се в община Созопол, село Равна гора, с ТПТ: „Земеделска“ и НТП: "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ", по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/, одобрени със Заповед РД-18-249/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, при граници на имота: 61114.4.77, 61114.4.8, 61114.4.5
 3. Одобрява Експертна оценка №2022АО002/05.01.2022 год. на независим лицензиран оценител в размер на 14 700 лв. /четиринадесет хиляди и седемстотин лева/ без включен ДДС, на която да се изкупи общинския имот.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички действия по провеждането на публичен търг с тайно наддаване и сключването на договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

 

Докладна записка №89/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр. Созопол в сграда с предназначение: „За делова и административна дейност”, с идентификатор - 67800.504.224.4.1 с адрес -  пл. “Черно море“№1, бл.2, ет.0, с площ от 116 кв.м.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 611

 

 1. Общински съвет гр.Созопол и чл.21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За делова и административна дейност”, с идентификатор - 67800.504.224.4.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот - двеста двадесет и четири, сграда - четири, обект - едно/  с адрес - пл. “Черно море“№1, бл. 2, ет. 0, с площ от 116 кв.м. /сто и шестнадесет квадратни метра/, брой нива на обекта 1/едно/, находящ се  в сграда с идентификатор 67800.504.224.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, идентичен с УПИ XI-общ. в кв. 49 по плана на гр. Созопол,
 2. 2. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2021AО037/21.12.2021 г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 1500,00 /хиляда и петстотин/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
 3. 3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

 

Докладна записка №90/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Методики за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насаждения, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: мери и пасища, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ливади.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 612

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закон за собствеността и ползването ва земеделски земи и чл. 52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява Експерта оценка №2022АО004 -TN/03.02.2022 г. на „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД - Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насаждения, която да се ползва за начална тръжна/конкурсна цена при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „трайни насаждения“ и която е неразделна част от настоящото Решение.
 2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл. 14 ал. 8 от Закон за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закон за собствеността и ползването ва земеделски земи и чл. 52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява Експертна оценка №2022АО004-MP/03.02.2022 г. на „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД - Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: мери и пасища, която да се ползва за начална тръжна/конкурсна цена при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „мери и пасища“ и която е неразделна част от настоящото Решение.
 3. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл. 14 ал. 8 от Закон за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закон за собствеността и ползването ва земеделски земи и чл. 52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет Созопол одобрява Експертна оценка №2022АО004-N/03.02.2022 г. на „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД - Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, която да се ползва за начална тръжна/конкурсна цена при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „нива“ и която е неразделна част от настоящото Решение.
 4. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл. 14 ал. 8 от Закон за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет Созопол одобрява Експертна оценка №2022АО004-LO/03.02.2022 г. на „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД - Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя, която да се ползва за начална тръжна/конкурсна цена при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „лозе“ и която е неразделна част от настоящото Решение
 5. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл. 14 ал. 8 от Закон за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закон за собствеността и ползването ва земеделски земи и чл. 52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет Созопол одобрява Експертна оценка №2022АО004-L/03.02.2022 г. на „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД - Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ливади, която да се ползва за начална тръжна/конкурсна цена при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „ливада“ и която е неразделна част от настоящото Решение
 6. Общински съвет Созопол възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.

 

Докладна записка №101/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.98.35, с площ от 3 714 квадратни метра (кв. м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Нива“, категория 7 /седма/, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Край село“.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 613

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 40124.98.35 /ЕКАТТЕ - четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район - деветдесет и осем, поземлен имот - тридесет и пет/, с площ 3 714 кв.м., /три хиляди седемстотин и четиринадесет квадратни метра/, ТПТ "Земеделска", НТП: "Нива", категория 7 /седма/, находящ се в община Созопол, с. Крушевец, местност "Край село", по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/, одобрени със Заповед РД-18-250/24.08.2017 година (год.) на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, при граници: 40124.98.560, 40124.98.576, 40124.98.31.

            2.1. На основание чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка 2022АО016/08.02.2022 год. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/, без включен ДДС, която да се използва като начална тръжна, годишна, наемна цена при провеждането на търга.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и да сключи договор със спечелилия участник.

 

Докладна записка №102/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.98.36, с площ от 1 961 квадратни метра (кв. м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“, Начин на трайно ползване (НТП): „Нива“,  категория 7 /седма/, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Край село“.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 614

 1. 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да отдаде под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, за срок от 9 /девет/ години, недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 40124.98.36 /ЕКАТТЕ - четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район - деветдесет и осем, поземлен имот - тридесет и шест/, с площ 1 961 кв.м., /хиляда деветстотин шестдесет и един квадратни метра/, ТПТ "Земеделска земя", НТП: "Нива", категория 7 /седма/, находящ се в община Созопол, с. Крушевец, местност "Край село", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-250/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници: 40124.98.577, 40124.98.37, 40124.98.34, 40124.98.576.
 2. На основание чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка 2022АО003/05.01.2022 год. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 170 лв. /сто и седемдесет лева/, без включен ДДС, която да се използва като начална, тръжна, годишна, наемна цена при провеждането на търга.
 3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.

 

 

 

 

Докладна записка №103/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: отдаване под наем без търг или конкурс на самостоятелен обект, с идентификатор 67800.504.224.2.2, с площ от 34,00 квадратни метра (кв.м,), находящ се в сграда, с идентификатор 67800.504.224.2, с адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море“ № 1, бл. 3, ет. 0;

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 615

 

 1. Общински съвет Созопол, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 14 ал. 6 от ЗОС разрешава на Кмета на Община Созопол, да отдаде под наем без търг или конкурс, за здравни дейности, за задоволяване на съответните нужди на населението, за период от 5 /пет/ години, недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 67800.504.224.2.2 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот - двеста двадесет и четири, сграда - две. самостоятелен обект - две/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 34,00 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра/ и прилежащи части 6,49 кв.м. ид.ч. /шест цяло и четиридесет и девет квадратни метра идеални части/, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.2, с адрес: община Созопол, гр. Созопол, пл. "Черно море", № 1. бл. 3, ет. 0, с предназначение: "За здравни и социални услуги", съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 67800.504.224.2.3, 67800.504.224.2.7; под обекта: няма; над обекта: 67800.504.224.2.5, 67800.504.224.2.4.
 2. Определя месечен наем, на основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост, в размер на 183.60 лв. /сто осемдесет и три лева и шестдесет стотинки/, без включен ДДС, съгласно „Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество на община Созопол“.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с д-р Даниела Тошева Робева-Тръпчева за предоставяне под наем на гореописания самостоятелен обект.
 4. Допуска предварително изпълнение на настоящите решения, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед защита на особено важен обществен интерес на жителите на гр. Созопол, в сферата на здравеопазването.

           

Докладна записка №104/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община

Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.32.30 - частна общинска собственост, с площ от 19 431 квадратни метра (кв. м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Горска“, начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, землище гр. Созопол, местност „Герени“.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 616

 

 1. 1. Общински Съвет Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 67800.32.30 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - тридесет и две, поземлен имот - тридесет/, с площ от 19 431 кв. м. /деветнадесет хиляди четиристотин тридесет и един квадратни метра/, ТПТ: „Горска“, НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, землище гр. Созопол, местност „Герени“ по КККР одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при съседи 32.23, 67800.32.24, 67800.32.25, 67800.32.26, 67800.32.28, 67800.32.29, 67800.32.27, 67800.32.41, 67800.32.58, 67800.32.37, 67800.32.59, 67800.32.17, 67800.32.18, 67800.32.19, 67800.32.20, 67800.32.21, 67800.32.22.

           

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 1, чл. 51 от Закона за горите и във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 67800.32.30 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - тридесет и две, поземлен имот - тридесет/, с площ от 19 431 кв. м. /деветнадесет хиляди четиристотин тридесет и един квадратни метра/, ТПТ: „Горска“, НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, землище гр. Созопол, местност „Герени“ по КККР одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007 год.  на изпълнителния директор на АГКК, при съседи 67800.32.23, 67800.32.24, 67800.32.25, 67800.32.26, 67800.32.28, 67800.32.29, 67800.32.27, 67800.32.41, 67800.32.58, 67800.32.37, 67800.32.59, 67800.32.17, 67800.32.18, 67800.32.19, 67800.32.20, 67800.32.21, 67800.32.22., без правото наемателя да ползва дървесината в имота.

            2.1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка № 2022АO001/05.01.2022 г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 2 000 лв. / две хиляди лева/, без ДДС, която да се използва като начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търга. С право на анексиране съгласно годишната инфлация.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга както и сключване на договор със спечелилият участник.

           

 

 

Докладна записка №106/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: отдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от първи етаж на сграда, с идентификатор 63029.501.448.1, със застроена площ 98 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "Здравно заведение", находяща се в с. Росен, община Созопол

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 617

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост,а именно: ПИ с идентификатор 63029.501.448 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - четиристотин четиридесет и осем/, с площ 1 767 кв.м. /хиляда седемстотин шестдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: "Урбанизирана", начин на трайно ползване "Ниско застрояване /до 10 m/, ведно с построената в него сграда, с идентификатор 63029.501.448.1 /ЕКАТТЕ  - шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - четиристотин четиридесет и осем, сграда - едно/, със застроена площ 98 кв.м. /деветдесет и осем квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, с предназначение "Здравно заведение", с местоположение: Община Созопол, село Росен, п.к. 8150, ул. "Яна Лъскова" № 75, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-56/29.09.2015 год., на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 63029.501.447, 63029.23.379, 63029.23.78, 63029.501.450, 63029.501.9501.

 

 1. Общински съвет Созопол, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 14 ал. 6 от ЗОС разрешава на Кмета на Община Созопол, да отдаде под наем без търг или конкурс, за здравни дейности, за задоволяване на съответните нужди на населението, за период от 5 /пет/ години, недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: лекарски кабинет с площ 23 кв.м. (двадесет и три квадратни метра), 6/12 кв.м. ид.ч. (шест квадратни метра идеални части) от манипулационна зала, с обща площ 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), санитарно помещение с площ 4 кв.м. (четири квадратни метра) и 13/26 кв.м. (тринадесет квадратни метра идеални части) от чакалня, която е с обща площ от 26 кв.м. (двадесет и шест квадратни метра), находящи се на първи етаж от сграда, с идентификатор 63029.501.448.1 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот - четиристотин четиридесет и осем, сграда - едно/, със застроена площ 98 кв.м. /деветдесет и осем квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, с предназначение "Здравно заведение", построена в ПИ с идентификатор 63029.501.448.1, с местоположение: Община Созопол, село Росен, п.к. 8150, ул. "Яна Лъскова" № 75 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-56/29.09.2015 год., на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 63029.501.447, 63029.23.379, 63029.23.78, 63029.501.450, 63029.501.9501.
 2. Определя месечен наем, на основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, за гореописаните помещения, в размер на 57,50 лв. (петдесет и седем лева и петдесет стотинки), без включен ДДС, съгласно Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинска собственост.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с д-р Михаил Димитров Христов, за предоставяне под наем на гореописаните помещения.

           

 

Докладна записка №111/16.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021/2022 година.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 618

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37о, ал. 1, т. 1 и чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване съгласно списък на поземлени имоти Приложение №1
 2. Общински съвет Созопол на основание чл. 37о ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ одобрява Правила за ползване на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, съгласно Приложение №2
 3. Общински съвет Созопол на основание чл. 37о, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗСПЗЗ дава своето съгласие да се предоставят под наем за индивидуално ползване за срок от 5 стопански  години мери и пасища – публична общинска собственост на животновъди, отглеждащи пасищни животни, съгласно списъците на поземлени имоти – Приложение № 1 и приема Годишен план за паша – Приложение № 3.
 4. Останалите свободни цели имоти – пасища и мери, определени за индивидуално ползване да се отдадат под наем по реда на чл. 37и, ал.13 и ал. 14
 5. Съгласно чл. 37о, ал. 4, т. 3 от ЗСПЗЗ определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите – в Приложение № 2 и № 3.
 6. На основание чл. 60, ал. 1, предл. второ от АПК допуска предварително изпълнение на решенията с цел защита интересите на животновъдите и с оглед обстоятелството, че от закъснението на изпълнението може да последват значителни или трудно поправими вреди, свързани с неспазване на нормативно определени срокове в ЗСПЗЗ.

 

 

 

 1. V. ПО ПЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Докладна записка №52/02.02.2022 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2022 година

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 619

На основание чл. 21 ал. /1/ т. 23 и ал. /2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2022 година.

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ            

Председател на Общински съвет Созопол

 

    

     

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...