Понеделник, 22 Юни 2020 16:25

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 515 по описа за 2020 г. на Административен съд-Бургас

На основание чл.194 от АПК, се обявява Решение № 629/11.06.2020г.на АдмСБургас, постановено по Адм.дело № 515/2020г. по описа на Административен съд Бургас, с което се отменя разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т.4 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол, само в частта относно изписания текст: ,,12 и 13’’ и е отхвърлен протеста на прокуратурата в останалата му част, а именно: за цялостна отмяна на чл. 52, ал.1, т. 4 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол , приета от Общински съвет – Созопол с Решение № 45/5/23.01.2008г.,изменена с Решение № 1436/31.05.2019 г. на ОбС.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...