Понеделник, 19 Септември 2022 16:01

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ТРЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

          На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол и във връзка с предстоящото  ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:

 

Комисия

Дата

Час

1.

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

26.09.2022 г.

 

14:00

2.

комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби И сОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 

14:10

3.

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ,  МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

14:20

4.

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

14:30

5.

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

14:40

6.

комисия по сОЦИАЛНА ПОЛИТИКА,ОБРАЗОВАНИЕ,КУЛТУРА,ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

 

14:50

 

 

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол          

Важни съобщения

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ТРЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организ...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ТРЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2021 ГОДИНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба за...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...