Четвъртък, 19 Януари 2023 16:05

СПРАВКА По чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Постъпили предложения по ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА ПРАВИЛНИК  за организацията и дейността на общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 Дата на публикуване на проекта: 19.12.2022 г. и на интернет-страницата на  Общински съвет Созопол. Предоставен е за обществено обсъждане в 30-дневен срок, считано от деня на публикуване.

В предоставения срок е постъпило едно възражение, с входящ № 38/16.01.2023 г.,  в което се изразява отрицателно становище по така предложените промени и се предлага да не се приемат измененията на  чл. 35, ал. 6 и на чл. 86 от правилника, предмет на проекта за изменение.

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове по проекта могат да се правят предложения и становища.  В така постъпилото възражение не се предлагат промени по проекта, които биха могли да се разгледат във връзка с предложението за изменение на правилника, а изразяват единствено  несъгласие с  предложението за промяна, поради което и не следва да се вземат в предвид. След анализ на съдържанието на възражението се извежда извода, че се предлага да останат сега действащите  текстове на чл. 35, ал. 6 и чл. 82 от правилника, които са и предмет на настоящото изменение. Тъй като възражението е постъпило от общински съветник, то същият има право да изрази вота си по време на гласуване на докладната записка и да изрази становището си под формата на гласуване. 

 

 

Станимир Андонов

 Общински съветник

вносител на проекта за изменение

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организ...

СПРАВКА По чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: Постъпили предложения по ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК за организацията и дейн...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ШЕСТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ШЕСТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...