Четвъртък, 23 Март 2023 16:24

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 931, обективирано в ПРОТОКОЛ № 37/30.01.2023г.

ОТ   ГЕОРГИ  ЛЕОНИДОВ  ПИНЕЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ  

             ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 931  на Общински съвет - Созопол, обективирано в  Протокол №  37/ 30.01.2023 г. 

            На основание чл. 55 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, настоящото решение е за поправка на очевидна фактическа грешка,  допусната в Решение № 931, т. 1  на Общински съвет - Созопол, обективирано в Протокол № 37 /30.01.2023 г. На стр. 44 от протокола в т.1, е допуснато грешно изписване на една цифра в идентификатора на имота, предмет на Докладна записка № 3/03.01.23 г., като вместо идентификатор 81178.9.447 е изписано 81178.9.448. Решението е влязло в законна сила, след проверка за законосъобразност от Районна прокуратура Бургас и Областен управител на област Бургас.

След извършена проверка на Докладна записка № 3/03.01.23 г. на Кмета на община Созопол и приложените към нея документи и изслушване на аудио-записа от проведената сесия на Общински съвет - Созопол на 30.01.2023 г., се установи, че се касае за издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.447, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. „Аклади- чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“, а не за изписания в  решението идентификатор 81178.9.448. В случая се касае за допусната очевидна фактическа грешка  в текстовото изписване на последната цифра от идентификатора на имота в решението, поради което и на основание чл. 55 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в качеството ми на председател на Общински съвет – Созопол

             ДОПУСКАМ поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 931, обективирано в Протокол № 37/ 30.01.2023 г.., на стр. 44 , в  т.1 на решението, като следва да се чете: „…на  поземлен имот с идентификатор 81178.9.447….“.

         Настоящото решение за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Протокол № 37/ 30.01.2023 г. и следва да се обяви  по реда на обявяване на протокола. 

 

Копие от решението да се изпрати на: 

  1. Кмет на община Созопол
  2. Областен Управител на обл. Бургас
  3. Районна прокуратура – гр. Бургас
  4. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет - Созопол

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...