Неделя, 19 Март 2023 07:40

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 972 И РЕШЕНИЕ № 973, обективирани в ПРОТОКОЛ № 38/28.02.2023г.

ОТ ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ -

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

          ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 972 и Решение № 973  на Общински съвет Созопол, обективирани в  Протокол №  38/ 28.02.2023г..

            На основание чл. 55 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, настоящото решение е за поправка на очевидна фактическа грешка,  допусната в Решение № 972, т. 2 и Решение № 973, т.2, приети от  Общински съвет Созопол и обективирани в  Протокол №  38/ 28.02.2023г..  Решенията са влезли в законна сила, след проверка за законосъобразност от Районна прокуратура Бургас и Областен управител на област Бургас.

След извършена проверка се установи, че в Решение №  972, в т. 2 , прието въз основа на Докладна записка № 100/09.02.23г. на Кмета на община Созопол, както и в Решение № 973, т.2, прието въз основа на Докладна записка № 101/09.02.2023г. на  Кмета на община Созопол, е пропуснато записване на думите: „без ДДС“ . В случая не е упоменато изрично, както  е бил проекта на решенията по докладните записки, че определените цени са „без ДДС“. След като разгледах отново докладните записки, приложените към тях документи и изслушах аудио записа на заседанието на съвета,  установих, че се касае за допусната очевидна фактическа грешка вт.2 на решенията, изразяваща се в пропуск в изписването на думите „без ДДС“ .

Следва да се има в предвид, че по своята дефиниция очевидната фактическа грешка е факт на несъответствие между действителната и изразена воля на административния орган и писменото и обективиране в документ.  Действителната воля се извежда от правните и фактически основания на акта, а външно изразената воля е тази, която следва от буквалния му текст. В случая  действителната воля при взимането на решенията е била така определените цени да бъдат „без ДДС“, поради което и отразеното в протокола и решенията, не отговарят на волята, изразена от съветниците, и  следва да се извърши поправка на очевидна фактическа грешка.

Предвид изложеното и на основание чл. 55 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в качеството ми на председател на Общински съвет – Созопол

            ДОПУСКАМ поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 972, в т.2 , обективирано в Протокол № 38/ 28.02.2023г.., като след думите“….5920лв., се добавя: „ без ДДС“, и в Решение № 973, т.2 , обективирано в Протокол № 38/ 28.02.2023г.., като след думите“….371630 лв., се добавя: „ без ДДС“.

 

         Настоящото решение за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Протокол № 38/ 28.02.2023г. и следва да се обяви  по реда на обявяване на протокола.

 

Копие от решението да се изпрати на:

  1. Кмет на община Созопол
  2. Областен Управител на обл. Бургас
  3. Районна прокуратура – гр. Бургас
  4. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

 

............................Георги Пинелов

Председател на ОбС - Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...