Понеделник, 27 Януари 2020 16:04

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”, свиквам ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 12.02.2020г. /сряда / от 9:30 часа, в Заседателната зала в сградата на Общински съвет, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД :

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:

1. Докладна записка № 38/14.01.2020 г. от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Поправка в решение № 26/20.12.2019г. за одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол
2. Докладна записка №55/ 21.01.2020 г. от Румен Кисьов- Зам. кмет на Община Созопол и председател на МКБППМН
Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2019 г.
3. Докладна записка №58/21.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Актуализиране на представители на Общински съвет – Созопол, като членове на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, съгласно §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.
4. Докладна записка №61/23.01.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- Председател на Общински съвет Созопол
Относно: Отмяна на Наредба за пожарна безопасност на територията на Oбщина - Созопол, приета с Решение № 1047/23.03.2018г.
5. Докладна записка №67/ 27.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Стратегия за управление на общинската собственост на Община Созопол за 20-23 г.


II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:

6. Докладна записка №62/23.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2020 година
7.Докладна записка №66/23.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2020 година


III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

8. Докладна записка №17/06.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Предложение за приемане на списък за определяне на видовете жилища собственост на община Созопол
9. Докладна записка №49/20.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 58400.501.282, с.Присад, община Созопол
10. Докладна записка №50/20.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 58400.501.283, с.Присад, община Созопол
11. Докладна записка №54/21.01. 2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост
12. Докладна записка №60/23.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.199 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

13. Докладна записка №41/15.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 67800.53.28 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за курорт и обществено обслужване“.
14. Докладна записка № 42/ 15.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.60.48 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на „вилни сгради“.
15. Докладна записка №43/15.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.5.244 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих курорт“.
16. Докладна записка №46/17.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, извън границите на урбанизираните територии, за обект : ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за имот с идентификатор 81178.32.461“ по КК на землище на гр.Черноморец, Община Созопол.


Георги ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет- Созопол

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...