Сряда, 15 Април 2020 14:31

Обява за дневния ред на седмото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”, свиквам СЕДМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 29.04.2020г. /сряда / от 9.30 часа, в Заседателната зала в сградата на Общински съвет, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД :

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 272/01.04.2020г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол и Председател на Комисия за детето
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. в Община Созопол
2. Докладна записка с вх. № 304/10.04.2020г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на Обществен съвет
3. Докладна записка с вх. № 305/10.04.2020г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г.

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
4. Докладна записка с вх. №307/10.04.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Компенсирани промени разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.
5. Докладна записка с вх. №325/14.04.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: даване на съгласие община Созопол да учреди банкова гаранция в полза на МОСВ

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
6. Докладна записка с вх. №232/19.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Освобождаване от такси за технически услуги, дължими съгласно ЗМДТ за наеми за ползване на общински терени с цел монтаж на информационни табели и билбордове за осигуряване на публичност и визуализация по проект “Интегриран воден проект за област Бургас“
7. Докладна записка с вх. №266/31.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “ представляващ № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора,община Созопол, публична общинска собственост,ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,151 дка, цел на водоползването- аквакултури и свързаните с тях дейности.
8. Докладна записка с вх. №276/01.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Безвъзмездно прехвърляне в полза на община Созопол на недвижими имоти с отпаднала необходимост за нуждите на Българската армия, на основание чл. 54 от ЗДС, с идентификаторни № по КК/КВС: 67800.1.187 – АЧДС № 7796/25.11.2016 г.; 67800.9.184 – АЧДС № 7751/12.09.2016 г.; 81178.7. 26 – АЧДС № 8879/25.05.2018 г.; 81178.7.136 – АЧДС № 9243/27.12.2018 г.; 81178.7. 25 – АПДС № 1763/06.07.2015 г.; 81178.7. 27 – АПДС № 1765/06.07.2015 г.; 81178.7. 123 – АПДС № 1766/06.07.2015 г.; 81178.7. 124 – АПДС № 1767/06.07.2015г.; 81178.7. 126 – АПДС № 1769/06.07.2015г.
9. Докладна записка с вх. №309/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов – зам.кмет на Община Созопол,
Относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.481 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XХ-13033, в кв.37, целият с площ от 501 кв.м.
10. Докладна записка с вх. №310/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов -
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
11. Докладна записка с вх. №311/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов -
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
12. Докладна записка с вх. № 312/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
13 . Докладна записка с вх. № 313/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост находящи се в с.Индже войвода.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

14. Докладна записка с вх. №222/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.9.20, 81178.9.21, 81178.9.22 и 81178.9.46, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, м.“Аклади-чеири“, м.“Чеирите“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт“.
15. Докладна записка с вх. №223/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.15.5 и 63029.15.6, по КК на с.Росен, общ.Созопол, земеделска територия, местност „Край село“, землище на с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, с отреждане за курортна и земеделска функция, за изграждане на сгради за туристически чифлици и план за улична регулация, като продължение на съществуваща улица “Андон Стоянов“, за осигуряване на пътен достъп до новообразуваните УПИ.
16. Докладна записка с вх. №225/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.61.912 и 81178.61.913, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и КОО“.
17. Докладна записка с вх. №226/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.61.917 и 81178.61.918, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“.
18. Докладна записка с вх. №297/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Канализационен тласкател от ЛКПС, в поземлен имот с идентификатор 67800.53.15, м.“Мапи“, до съществуваща канализация в м.“Буджака“, общ.Созопол.
19. Докладна записка с вх. №298/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: поземлен имот с идентификатор 67800.7.31 и на част от 76м2 от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обединяването им в един нов урегулиран поземлен имот, като същия се отреди за изграждане на „паркинг и трафопост“.
20. Докладна записка с вх. №299/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.54.13 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за търговия и обществено обслужване“.
21. Докладна записка с вх. №300/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.297 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за обществено обслужване“.
22. Докладна записка с вх. №302/09.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхват на УПИ VІ-„За озеленяване” /ПИ с идентификатор 67800.504.429 по КК на гр.Созопол / и УПИ V-„За индивидуално жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 67800.504.428 по КК на гр.Созопол / в квартал 44 по плана на гр.Созопол .
23. Докладна записка с вх. №303/09.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.448, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади-чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“ и ПП за осигуряване на транспортен достъп и за трасета на техническата инфраструктура, до новообразуваният УПИ.

 

 
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет- Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...