Сряда, 17 Юни 2020 16:37

Обява за дневния ред на деветото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”, свиквам ДЕВЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 30.06.2020г. /вторник/ от 09:30 часа, в Заседателната зала в сградата на Общински съвет, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД :

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:

1. Докладна записка № 459/05.06.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- председател на Общински съвет Созопол
Относно: Поставяне на бюст-паметници на Васил Левски и Христо Ботев
2. Докладна записка №470/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Избор на нов представител на Община Созопол в Общото събрание на “Бургасинвест” ООД за мандат 2019г.-2023г.
3. Докладна записка №475/15.06.2020 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП, гр. София за реализиране на проект за подпомагане на образователния процес на децата и младежите от ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол
4. Докладна записка №476/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Побратимяване на Община Созопол – Република България с Община Суфли – Република Гърция

5. Докладна записка №477/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Промяна в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
6. Докладна записка №481/16.06.2020 г. от Тодор Дамянов - зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на промяна в Годишния план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г.и надграждане на предлаганите услуги от ЦСРИ

 

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
7. Докладна записка №461/09.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Разсрочено плащане на задължения за публични общински вземания
8. Докладна записка №473/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Определяне на срок на процедурата за финансово оздравяване и приемане на план за финансово оздравяване на община Созопол за периода 2020 – 2022 г.

9. Докладна записка №474/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Предоговаряне на кредит чрез предоставяне допълнителен гратисен период по главницата и удължаване с 4 месеца краен срок на действащ договор за кредит № 8-496/18.09.2018г. във връзка с регламентиран Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение;

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
10. Докладна записка №465/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 32737.501.103 /по плана на с.Индже войвода УПИ V-71 в кв.8/, находящ се в с.Индже войвода, ул.“Витоша“, община Созопол, представляващ 45 кв.м.ид.ч. /четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.103 целия с площ 443 кв.м.
11. Докладна записка №466/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с идентификатор 67800.503.573.7.14 с площ 28,76кв.м. находящ се в гр.Созопол, ул. “Републиканска“, ет.0, обект № 14
12. Докладна записка №467/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 63029.501.621, находящ се в с.Росен, ул.“Рила“№1, община Созопол, представляващ 430кв.м.ид.ч./четиристотин и тридесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.621 целия с площ 1695 кв.м.
13. Докладна записка №468/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Отдаване под наем на 5/пет/броя помещения в сградата на СУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, в ПИ с идентификатор 67800.502.180.1, с адрес гр.Созопол, ул.“Иван Вазов“, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за провеждане на летни езикови курсове за деца от 4 до 15год.възраст.
14. Докладна записка №469/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 3 300 кв.м, в землището на с.Зидарово, Община Созопол.
15. Докладна записка №471/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Поправка на решение №89 от 12.02.2020г.;

IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

16. Докладна записка №462/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.249, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“.
17. Докладна записка №463/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – частично изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІ за техническа инфраструктура и търговия в кв. 6 /ПИ с идентификатор 63015.503.88 по КК/ с. Атия с цел да се обособят два нови урегулирани поземлени имота ІІ „ за трафопост“ и ХVІ „за КОО“.
18. Докладна записка №464/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „КСН 20kV от съществуващ желязо-решетъчен (ЖР) стълб №45, на въздушна линия (ВЛ) „Червенка“, в ПИ81178.40.378 до трафопост (ТП) „Атия 3“ в ПИ63015.503.55“, по плана на с.Атия, общ.Созопол.
19. Докладна записка №472/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на с.Индже войвода

 


ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет- Созопол

 

 

Важни съобщения

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...

График на постоянно действащите комисии за десетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на десетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Заповед № 8-Z-853/10.07.2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и ме...

Откриване на лято 2020 година

На 05.07. 2020 г., неделя от 20:00 ч. на амфитеатър "Аполония" ще се открие официално летн...