Вторник, 23 Юни 2020 10:56

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Протокол №6/16.03.2020г.

ОТ
ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ -
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в ПРОТОКОЛ № 6/ 16.03.2020г., изразяваща се в допълване на изказванията на общинския съветник Светлана Лулева, в дебата по Докладна записка с вх. №192/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, относно: Анализ, изводи и предложения, свързани с управлението на недвижимата общинска собственост, градоустройството и строителството за предходния период на управление на Община Созопол 2009г. - 2019г., отразени на стр. 16, 20 и 21 от протокола.
По време на редовното заседание на Общински съвет Созопол , проведено на 29 април 2020 г. и по време на редовното заседание на Общински съвет Созопол, проведено на 29 май 2020 г.постъпи искане за допълване на Протокол № 6 /16.03.2020г. от общинския съветник Светлана Лулева, в частта, в която са отразени изказванията, които тя е направила при дебата по приемане на Докладна записка № 192/ 28.02.2020г. на кмета на община Созопол Тихомир Янакиев, относно: Анализ, изводи и предложения, свързани с управлението на недвижимата общинска собственост, градоустройството и строителството за предходния период на управление на Община Созопол 2009г. - 2019г., отразени на стр. 16, 20 и 21 от протокола. В него се твърди, че отразените в протокола изказвания от нейна страна не са посочени в тяхната пълнота. Отправя се искане за повторно изслушване на аудиозаписа на заседанието и за извършване на поправка в протокола, като се отразят пълните изказвания на Светлана Лулева в дебата, отразени на стр. 16, 20 и 21 от протокола.
Слез повторно изслушване на аудиозаписа на заседанието на Общински съвет Созопол, проведено на 16.03.2020г. и след справка с протокола, се установи, че във външното текстово оформяне на изказванията на Светлана Лулева в дебата, по приемане на Докладна записка с вх. №192/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол, относно: Анализ, изводи и предложения, свързани с управлението на недвижимата общинска собственост, градоустройството и строителството за предходния период на управление на Община Созопол 2009г. - 2019г., е допусната очевидна фактическа грешка, като изказванията й не са отразени в протокола в тяхната пълнота.
При вземането на решение за допускане на поправка в прокола, съгласно отправеното искане, следва да се има предвид, че отразените в протокола изказвания на общинския съветник Светлана Лулева по повод Докладна записка № 192/28.02.2020г., на стр. 16, 20 и 21 от протокола, по никакъв начин не интерпретират различно от изказаното й мнение, напротив, отразеното е съкратен преразказ на нейните изказвания. На следващо, но не на последно място, следва да се има предвид, че непълното отразяване на изразеното становище на общинския съветник Светлана Лулева по никакъв начин не се е отразило на волята при вземане на решение от страна на общинските съветници по отношение на Докладна записка № 192/28.02.2020г., тъй като след проведените дебати, включително и след изказвания на други общински съветници, процесната докладна записка е оттеглена от вносителя, не е подложена на гласуване и няма прието решение от Общинския съвет Созопол.
Независимо от гореизложеното, след така направеното искане и с оглед пълнота, на основание чл. 55 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в качеството ми на председател на Общински съвет – Созопол
ДОПУСКАМ поправка на очевидна фактическа грешка в Протокол № 6 / 16.03.2020г., както следва:
На стр. 16 от протокола, втори абзац, изказването на С.Лулева да се чете:
Аз пък искам да коментирам този анализ. За мене г-н кмете, трябва да си оттеглите тази докладна записка. Ще ви кажа защо.
Първото което е, ще говоря от това, че аз съм била в тази администрация и съм работила точно в общинска собственост. След това съм била общински съветник и съм била председател на комисията по общинска собственост. Смело мога да твърдя, че разбирам материята, смело твърдя, че знам как се работи и какво се прави.
Второто, което е, извинявайте г-н Кисьов, как преценихте, че сме продавали имоти без скици. Кой ви го каза на вас това нещо. Без скици. Това е абсолютно некореспондира с истината написана в тази докладна записка. Сега ще ви го прочета. Секунда само. Ставаше въпрос за кв.53 Само да намеря абзаца. Съжалявам, че не съм си го подчертала. Но във връзка с продажбата на кв.53 цитирате, че дори са се продавали без скици. Вътре е написано. След малко ще ви го намеря. Нека да се доизкажа и ще ви го намеря точно абзаца. Да. Относно във връзка с тези скици, другото което е. Какво ми цитирате актовете? Актовете, които са съставени през годините, с каква цел ми го правите това нещо?
Наясно ли сет защо през 2016 са 824? Въобще наясно ли сте какво е това нещо? Акта за общинска собственост, това е документа за собственост, дали ще бъде на община, държава или каквато и да е било институция, дали било то частна или публична. Какъв е смисълът на тези цифри, които ни представяте. Още продължава да се актува, защото общината за да придобие каквато и да е било собственост , тя трябва да го актува. Наясно ли сте за процедурата как се актува? Актува се първо със скица, след това този акт се носи в службата по вписвания и се вписва отново със скица.
Относно социалните жилища, не социалните жилища, а жилищата, които са продадени. Наясно ли сте как са продадени? Съгласно наредбата и право на собственост можеха да придобият хората, които са живеели в тези жилища. Какво значи цената е била занижена? Ми това са социални жилища. И ние ги продадохме на хора, които живеят там.
Относно оценките. Ами г-н Кисьов, много дълго време всичките общини на територията на Бургаска област работеха с един единствен оценител- "Бургасинвест", в който участваха всичките общини. След което се даде право общината да си избира оценител. Между прочем и апропо, тези продажби, които в момента ни вкарвате в Атия, оценките са правени от същия оценител. Ами за какво говориме тогава? Ние говориме за нещо, вие говорите за нещо, за оценки, за вмешателство в работата на лицензиран оценител. И то, внимавайте, това е лицензиран оценител, който е предоставил цялата документация, представил е оценка, всичко е комплектовано и ние сме гласували тези оценки. Оценките са със сравнителен анализ. Никой лицензиран оценител, участник в Камарата на оценителите няма да направи завишена оценка. Другото, което е, ще ви кажа, защото мисля, че не сте наясно. Говоря директно към вас защото ние тука нали, сме били дълго време, дали в администрацията, дали в общинския съвет. Знаете ли колко прокурорски проверки въобще са правени на всичките тези продажби. Щото аз знам и съм била служител, когато прокуратурата ни е изземвала всичките папки. В продължение на месец са се проверявали всичките сделки и те седят там в 38-ма стая. Г-жа Георгиева може да ви каже също. Аз даже се учудвам, че тя го е съгласувала тва нещо, при положение,че всичките процедури за търг или конкурс са изготвяни именно от вас, г-жо Георгиева. Значи вие сте ги правили без изискуемите документи, с оценки които са били крайно занижени. Не мога да разбера нищо. От този анализ аз не мога да разбера нищо, за какво е, как е. Това е видимо продажби за 1 лев. Кога? Ми що не си купихме всичките имоти за 1 лев. Аз съм била там и не съм видяла нито продажба за 1 лев. Много ви се моля, мисля че тука има нещо, някакво грешка в този анализ. Оттеглете тази докладна.
Още повече, че тука виждам и още нещо. Намесвате институция, която няма нищо общо с общината, службата по земеделие и областния управител. Значи ние обвиняваме оценителите, обвиняваме областна управа, обвиняваме службата по земеделие. Общо взето ние сме влияели на абсолютно всички институции. Ама те са отделни институции. Мисля, че трябва да се преповерят всичките цитирани неща. И ще се съгласите с мене,че малко пресилено в момента да гласуваме този анализ. Коригирайте, проверете пак отново нещата. За мене тази докладна наистина трябва да бъде оттеглена.
Още мога много да говоря по темата. Няма нужда според мене. След малко ще намеря абзаца със скицата и специално ще цитирам за г-н Кисьов
На стр. 20 от протокола, последен абзац, изказването на С.Лулева да се чете:
Относно кв.53, във връзка с фактологията, за да ви запозная защо не са построили къщички и социални жилища. Защото оценките бяха прекалено високи. Хората са социално слаби и нямаха възможност да платят тези високи цени за отстъпено право на строеж. Моля Галя Георгиева да потвърди или да отрече, дали е било така. Целият 53 квартал беше направен точно да се раздаде за отстъпено право на строеж. Паралелно с него разработвахме тогава и Равадиново. Между другото и г-жа Хльостарова. Не. Не беше ли тогава там. Така, съжалявам, извинявай. Значи и в Равадиново и в Созопол се вървеше в посока да се намери място и тези всичките хора, които са жилищнонуждаещи се, да им бъдат предоставени места, на които, отстъпено право на строеж, на които да строят След което, обаче лицензираният оценител, пак подчертавам, с когото продължавате да работите и не само с него, да. Но и тогава не се работеше само с него. Никога не се е работило само с един оценител, с няколко оценителя се е работило. Както и да е, няма значение това. Така, оценките бяха толкова високи, че беше непосилно за хората да си купят отстъпено право на строеж, защото това е само едно отстъпено право на строеж, нищо повече. Не е покупка на земя. Тогава се пристъпи към продаването на тези обособени имоти на явен, пак повтарям на явен търг. Явен търг на цени, които бяха на пазарна стойност със сравнителна характеристика и на пазарна стойност. Това, че някой е купил имота за 100 хиляди или за 200 хиляди, построил е сграда на 8 етажа, не 8, на 6 етажа, в която има 30 апартамента. Но той вече ги е построил,продал на тогавашните цени и се е получила някаква печалба. Извинявайте, ама ние какво сме сега тука? Някой си е купил место, построил го, направил е апартаменти и ги е продал и ние сега правиме анализ, че четири парцела са на цената на половин апартамент. Ми те и на "Буджака" си продадохме земите, созополчани за по 10-12 евро. Построиха едни хубави сгради и ги продадоха след това за по 1000 и започнаха да си скубят косите" Ох сега, ми ние взехме 20 хиляди долара, а те сега вземаха милиони като построиха. Ами така ли е, г-н Янакиев? Можем ли сега да търсим някакви......
На стр. 21 от протокола, последен абзац, изказването на С.Лулева да се чете:
Аз отново се обръщам. Няма смисъл да си говориме какво е било, какво е можело да бъде. Това е нещо, което е минало, бешело, свършило. Няма смисъл да повтаряме какво е можело общината да получи и какво не е можело. Ми то и на Свети Тома общината имаше, ама както и да е. Няма значение.
Аз пак отново предлагам тази докладна записка да бъде оттеглена. И ще ви кажа защо. Вие преди малко казахте " Аз не обвинявам никого". Не, напротив, г-н Кисьов. Обвинявате и ще ви прочета изречението, което сте написали: " ...... доброволно или принудително по подредена схема, по подредена схема, при одобрението на общинския съвет в нечий личен интерес. Предлагам докладната да бъде оттеглена.


Настоящото решение за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Протокол № 6 / 16. 03.2020г. и следва да се обяви по реда на обявяване на протокола.
Копие от решението да се изпрати на:
1. Кмет на община Созопол
2. Областен Управител на обл. Бургас
3. Районна прокуратура – гр. Бургас
4. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

............................Георги Пинелов
Председател на ОбС - Созопол

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...