Петък, 10 Юли 2020 11:41

Заповед № 8-Z-853/10.07.2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12.06.2020г и предложение от Главния държавен инспектор и съгласно Заповед № РД-01-393/09.07.2020г. на министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ: 
I. Отменям считано от 10 юли 2020г. до 19 юли 2020г. провеждането на следните културни и развлекателни мероприятия на територията на община Созопол:

1. Театрален спектакъл „Бъди силен и прости“ – 16.07.2020г. от 21:45ч., Амфитеатър „Аполония“, гр. Созопол

2. Плувен маратон – 17.07.2020г. от 08:30ч., централен плаж, гр. Созопол

3. Празничен концерт - 17.07.2020г. от 19:30ч, Амфитеатър „Аполония“, гр. Созопол

4. Концерт на СНЦ „Сдружение за българо-гръцко приятелство Аполония“ - 18.07.2020г. от 19:30ч., в Амфитеатър „Аполония“, гр. Созопол

5. Фестивал „Българско е!“ – 16.07.2020г. – 19.07.2020г., Стар град – Созопол

6. Куклен театър – 17.07.2020г. от 20:30ч., площад „Свети Никола“, гр. Черноморец


II. Всички други културни и развлекателни мероприятия се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-369/30.06.2020г. на министъра на здравеопазването.

III. Заповедта е със срок на действие до 19.07.2020г. включително.

Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица.

Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Община Созопол, както и на информационните табла в Общинска администрация и в кметствата в общината.

Контрола по изпълнението на заповедта упражнявам лично.


ТИХОМИР ЯНАКИЕВ /п/

Кмет на Община Созопол

Важни съобщения

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...

График на постоянно действащите комисии за десетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на десетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Заповед № 8-Z-853/10.07.2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и ме...

Откриване на лято 2020 година

На 05.07. 2020 г., неделя от 20:00 ч. на амфитеатър "Аполония" ще се открие официално летн...