Сряда, 26 Август 2020 09:28

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”, свиквам ЕДИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 09.09.2020г. /сряда / от 09:30 часа, в Заседателната зала в сградата на Общински съвет, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД :

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:

Докладна записка с вх. №624/12.08.2020г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол
Относно: именуване на улици в регулационните граници на с. Равадиново, община Созопол

Докладна записка с вх. №625/12.08.2020г. от Тодор Дамянов– зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Промяна в Наредба за определяне на размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

Докладна записка с вх. №635/13.08.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители

Докладна записка с вх. №656/21.08.2020г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол 
Относно: Определяне на представител и заместващ представител на Общински съвет – Созопол в Областния съвет за развитие на област Бургас


II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:


Докладна записка с вх. №620/11.08.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол 
Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2019 година.


Докладна записка с вх. №627/12.08.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол
Относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06 2020 година.


Докладна записка с вх. №646/20.08.2020г. от Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Получаване на безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 354 546,07 лв. по реда на ПМС № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.


Докладна записка с вх. №647/20.08.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол
Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020г.


III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:


Докладна записка с вх. №642/20.08.2020г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част ПИ с идентификатор 61114.4.7, област Бургас, община Созопол, с. Равна гора, м. КРАЙ СЕЛО, вид собств. Няма данни, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Докладна записка с вх. №648/20.08.2020г. от Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. лекарски кабинет с площ от 22,50 кв.м, манипулационна с площ от 13,23 кв.м. , чакалня с площ от 24,57 кв.м. и санитарнo помещениe с площ от 5,86 кв.м находящи се на втори етаж в УПИ VIII-390 кв.13 по плана на с.Зидарово

Докладна записка с вх. №649/20.08.2020г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол
Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 63029.501.56, находящ се в с.Росен, п.к.8150, ул.“Захари Стоянов“ №6, община Созопол, представляващ 10кв.м.ид.ч./ десет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 63029.501.56 целият с площ 1051 кв.м.

Докладна записка с вх. №650/20.08.2020г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол
Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 81178.41.231, находящ се в Община Созопол, гр.Черноморец, с.о.“Червенка“, местност “Червенка“, община Созопол, представляващ 11 кв.м.ид.ч. /единадесет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 81178.41.231, идентичен с УПИ VI-231, кв.6 по регулационен план на местност “Червенка“, целият с площ 401кв.м.

 

IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

Докладна записка с вх. №603/31.07.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол 
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 81178.5.92 и 81178.5.93, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

Докладна записка с вх. №633/14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ).

Докладна записка с вх. №634/14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)
Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.

Докладна записка с вх. №636/14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.105, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „за КОО“, за изграждане на „сграда за обслужващи дейности – офис“.

Докладна записка с вх. №640/18.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)
Относно: 1.Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г., приета с Решение № 60/12.02.2020г.2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии. 3. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл.205, т.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №641/20.08.2020г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Черноморец

Докладна записка с вх. №651/20.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.127, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда и план за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп.

V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ.

Докладна записка с вх. №643/20.08.2020г от Тодор Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол
Относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2020 / 2021 учебна година.


Докладна записка с вх. №644/20.08.2020г от Тодор Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол
Относно: Определяне броя на групите и броя на децата в тях през учебната 2020 / 2021 година в детските градини на територията на община Созопол


ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет- Созопол

 

гр. Созопол ул. “Аполония” №34; тел/факс : 0550/2 37 60
е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...