Четвъртък, 03 Декември 2020 17:05

Обява за дневния ред на четиринадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

                                                                                                               ОБЯВА 

             На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28А,  ал.1 от ЗМСМА,  свиквам ЧЕТИРИНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 17.12.2020г. от 9.30ч., като заседанието ще се проведе чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемична обстановка и наложените ограничения  във връзка с  разпространението на Ковид 19,  при следния проект за 

                                                    ДНЕВЕН РЕД :

            I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

 1. Докладна записка № 766/23.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Оносно: Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Созопол

 1. 2. Докладна записка № 801/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласие за побратимяване на община Созопол и община Визе, Турция

 1. Докладна записка № 811/24.11.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- председател на Общински съвет Созопол на община Созопол

Относно: Отчет за дейността на общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 07.05.2020 г. до 30.11.2020 г.

 1. Докладна записка № 814/25.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Промяна в числения състав на доброволното формирование на Община Созопол за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и и извънредни ситуации  и отстраняването на последиците от тях. 

                                             

          II. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 

 1. Докладна записка № 752/15.10.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/

– План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.77, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособят осемнадесет нови урегулирани поземлени имота /УПИ/, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“;

  – План за улична регулация /ПУР/, за изменение на част от обслужваща улица  в обхвата на О.Т.59-58-57-56-61, като се обособи нова обслужваща улица с О.Т.58а-58б-58в-58г-58д-58е-58ж-58з-56а, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

 1. Докладна записка № 767/28.10.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.97, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за къмпинг и  обслужващи дейности“.

 1. Докладна записка № 768/28.10.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.270, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за пансион“.

 1. Докладна записка №779/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов- зам. кмет на община Созопол

(Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Изграждане на уличен водопровод за ПИ с идентификатор 67800.35.137, по КК на гр. Созопол, м.“Света Марина“, землище на гр. Созопол“.  

 1. Докладна записка №780/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов- зам. кмет на община Созопол

(Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.5.79 и 81178.5.80, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като  се  обособи  един  нов  урегулиран  поземлен  имот  /УПИ/,  с  отреждане   „за сгради за отдих и курорт“.

 1. Докладна записка №781/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов- зам. кмет на община Созопол

(Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.112, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за сгради за отдих и курорт“.

 1. Докладна записка №782/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов- зам. кмет на община Созопол

(Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия 1kV (киловолт) от КРШ (кабелен разпределителен шкаф) до ЕТ (електромерно табло), за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ67800.70.305, м.“Хаджи али дере“, землище на  гр.Созопол,  ДП (договор за присъединяване) 4372488“

 1. Докладна записка №783/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов- зам. кмет на община Созопол

(Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.135, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане „за вилни сгради“. 

  

           III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

 1. Докладна записка № 793/17.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.648, с.Крушевец, община Созопол

 1. Докладна записка № 800/19.11.2020 г .от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с планоснимачен № 134.252, в землището на с.Крушевец, община Созопол

 1. Докладна записка № 802/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.530, гр.Черноморец, община Созопол

 1. Докладна записка № 803/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ , които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ.

 1. Докладна записка № 804/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 61042.501.289, находящ се в  с.Равадиново, п.к.8131, ул.“Делфин“ №4, община Созопол, представляващ 22 кв.м.ид.ч./ двадесет и два квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 61042.501.289 целият с площ 842 кв.м.

 1. Докладна записка № 805/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 67800.501.349, находящ се в  гр.Созопол, п.к.8130, ул.“Рибарска“ №37, община Созопол, представляващ 57кв.м.ид.ч./ петдесет и седем квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 67800.501.349 целият с площ 88 кв.м.

 1. Докладна записка № 806/20.11.2020 г .от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.130, находящ се в  с.Росен, п.к.8150, ул.“Изгрев“ №4, община Созопол, представляващ 10кв.м.ид.ч./ десет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 63029.501.130 целият с площ 816 кв.м.

 1. Докладна записка № 807/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9608, с.Росен, община Созопол, с площ от 619 кв.м., идентичен с  парцел УПИ III-8 в кв.68 по регулационен план.

 1. Докладна записка № 808/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.500  с площ от 456 кв.м. находящ се в с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XIII-13033, в кв.38, по кадастрална карта на с. Равадиново

 1. Докладна записка № 816/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляваща едноетажна масивна сграда  с идентификатор 67800.505.118.2. находящ се в гр.Созопол, община Созопол

 1. Докладна записка № 817/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно:  Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на в сграда с идентификатор 67800.505.119.1, с площ от 177 кв.м, и навес находящ се в поземлен имот  с идентификатор 67800.505.119 идентичен с УПИ I-1800 в кв.150 по плана на гр.Созопол.

 1. Докладна записка № 818/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: 1.Обявяване на части от недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи поземлен имот с идентификатор 67800.8.1102 и поземлен имот с идентификатор 67800.8.1103 по кадастрална карта на гр. Созопол,  индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ,  попадащи в обхват на ПИ 67800.8.1096 за частна общинска собственост;

 1. Докладна записка № 819/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.3.2, с площ от 47 кв.м, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.3 разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр.Созопол, с адрес ул. “Черно море“ №1, бл.1, ет.0.

 1. Докладна записка № 820/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем  на имот - частна общинска собственост находящ се в с. Атия, м-ст. “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.462 с  площ от 934 кв.м., ведно с построена в него сграда с идентификатор 63015.506.462.1 със застроена площ 32 кв.м. 

 1. Докладна записка № 821/27.11.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 40124.71.24 - частна общинска собственост с площ от 4 000 кв. м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, местност „ Тоньова градина“. Номер по предходен план №071024 по плана на с. Крушевец.

 1. Докладна записка № 822/27.11.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 30822.159.882 - частна общинска собственост с площ от 529 кв. м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Зидарово, местност „ До село“., номер по предходен план №158003 

 

IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 

 1. Докладна записка № 815/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Отпускане на еднократни помощи

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет- Созопол

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...