Сряда, 20 Януари 2021 12:00

Постъпили предложения по ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

СПРАВКА

 По чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Относно: постъпили предложения по ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК  за организацията и дейността на общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 Дата на публикуване на проекта: 05.01.2021г. на интернет- страницата на Общински съвет – Созопол и на интернет-страницата на  Община Созопол. Предоставен е за обществено обсъждане в 14-дневен срок, считано от деня на публикуване.

 В предоставения срок са постъпили две предложения, с входящи номера: № 20/11.01.21 г. и  № 49/18.01.2021 г. ,  които принципно са приети и ще бъдат разгледани на заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

  

Председател на ОбС Созопол

Георги Пинелов

 

Изготвил: адв. Иванка Кирязова-Кожухарова

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ШЕСТНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ШЕСТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиква...

Обява за дневния ред на шестнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ШЕСТНАДЕСЕТО РЕ...

Разгласяване на съдебно решение № 629 по описа за 2020 г. на Административен съд-Бургас

На основание чл.194 от АПК, се обявява Решение № 629/11.06.2020 г.на АдмСБургас, постанове...

График на постоянно действащите комисии за петнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ПЕТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам...

Обява за дневния ред на петнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ПЕТНАДЕСЕТО РЕД...