Сряда, 27 Януари 2021 16:34

Обява за дневния ред на петнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

             На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а,  ал.1 от ЗМСМА,  свиквам ПЕТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 09.02.2021 г. от 9.30 ч., като заседанието ще се проведе чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемиологична обстановка и наложените ограничения  във връзка с  разпространението на Ковид 19,  при следния  

                                                  ПРОЕКТ ЗА  ДНЕВЕН РЕД : 

      I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 1. Докладна записка № 840/21.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол;
 2. Докладна записка № 50/18.02021 г. от Георги Пинелов - председател на Общински съвет Созопол, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/05.12.2019 г. на Общински съвет- Созопол.
 3.  Докладна записка № 54/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев- кмет на община Созопол, относно приемане на Наредба за търговската дейност на открито на територията на община Созопол.

 

         II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 1.  Докладна записка № 47/15.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол
 2.  Докладна записка № 48/18.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно предоговаряне на кредит чрез предоставяне допълнителен гратисен период по главницата и удължаване с 5 месеца на крайния срок по действащ договор за кредит № 8-496/18.09.2018 г. във връзка с регламентиран Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение;
 3.  Докладна записка №63/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно даване на съгласие за дарение на смазочни материали и консумативи за ремонт на автомобили на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление - Бургас

                     

          III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 1.  Докладна записка № 825/01.12.2020 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол, относно съгласуване на схеми за поставяне на мемориални обекти територията на гр. Созопол
 2.  Докладна записка № 15/07.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на  техническата  инфраструктура,   извън   границите   на   урбанизираните територии, за обект: „Кабели ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 40124.18.134, местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“ и обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 40124.18.134 в местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“.     
 3.  Докладна записка № 41/01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.845, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и план за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп, съгласно приложената графична част.
 4.  Докладна записка № 42/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №380, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, землище с.Индже войвода, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и План за улична регулация на улица – тупик с променлива ширина, за осигуряване на транспортен достъп.
 5.  Докладна записка №43/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.8, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
 6.  Докладна записка №44/14.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.295, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
 7.  Докладна записка №45/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №135.165, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
 8.  Докладна записка №46/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци - Кабели 20kV (киловолта) от РУ (разпределителна уредба) 20kV в УПИ 379, м.“Чоплака“, землище с. Равадиново до ПС“Созопол“ в ПИ81178.9.37, землище на гр. Черноморец“.
 9.  Докладна записка №52/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.253, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих, курорт.
 10.  Докладна записка №53/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията с. Зидарово, община Созопол.
 11. Докладна записка №55/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенна улица от о.т.62 до о.т.62в” в м.“Каваци“, землище на гр. Созопол, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
 12. 18. Докладна записка №61/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.348 в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за сграда за обслужващи дейности - за гараж и склад.
 13. Докладна записка №65/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно съгласуване на схема за поставяне на монументално-декоративен елемент територията на гр. Созопол .

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 1.  Докладна записка № 823/01.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №506.156 /целият имот с площ от 155 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 506.156 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 2. Докладна записка № 824/01.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №506.155 /целият имот с площ от 425 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 506.155 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 3.  Докладна записка № 12/05.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 63015.506.296, с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол
 4.  Докладна записка № 13/05.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с планоснимачен № 134.076, по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 в землището на с. Крушевец, община Созопол
 5.  Докладна записка № 51/20.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилища собственост на община Созопол.
 6.  Докладна записка № 56/21.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2021 г.
 7.  Докладна записка № 57/21.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.490 по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ ХХII-13033, в кв.37, целият с площ от 494 кв.м.
 8.  Докладна записка № 64/22.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. и Ценоразпис за продажба на дървесината, добита от горски територии – общинска собственост
 9.  Докладна записка № 66/22.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020/2021 година. 

V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ: 


29. Докладна записка № 58/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол, относно Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2021 година
30. Докладна записка № 59/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол, относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност
31. Докладна записка № 60/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП, гр. София за реализиране на проект за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол
32. Докладна записка № 62/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет - Созопол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...