Понеделник, 01 Февруари 2021 12:02

Разгласяване на съдебно решение № 629 по описа за 2020 г. на Административен съд-Бургас

На основание чл.194 от АПК, се обявява Решение № 629/11.06.2020 г.на АдмСБургас, постановено по Адм. дело № 515/2020 г. по описа на Административен съд Бургас, с което се отменя разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т.4 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол, само в частта относно изписания текст: ,,12 и 13’’ и е отхвърлен протеста на прокуратурата в останалата му част, а именно: за цялостна отмяна на чл. 52, ал.1, т. 4 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол , приета от Общински съвет – Созопол с Решение № 45/5/23.01.2008 г.,изменена с Решение № 1436/31.05.2019 г. на ОбС. Решението е влязло в законна сила на 03.11.2020 г.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...