Четвъртък, 18 Март 2021 10:11

Обява за дневния ред на седемнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

             На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а,  ал.1 от ЗМСМА,  свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол на 31.03.2021 г. от 9.30 ч., като заседанието ще се проведе чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемична обстановка и наложените ограничения  във връзка с  разпространението на Ковид 19,  при следния проект за 

                                                                                   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

I.Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 1. Докладна записка № 123/26.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Отчет  по изпълнението на актовете на общинския съвет , приети през 2020 г.

 1. Докладна записка № 124/26.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1.Предложение за отмяна на Правилника за организацията, устройството и дейността на общинско горско предприятие „Общински гори” гр.Созопол, както и промяна в предмета на дейност, наименованието, структурата и числеността на предприятието, налагащо приемане на Правилник за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие „Общински гори и озеленяване” гр.Созопол.

 1. Докладна записка № 129/01.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Приемане на годишен отчет на Програма за управление на отпадъците на община Созопол за 2020 год.

 1. Докладна записка № 169/15.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

 1. Докладна записка № 172/15.03.2021 г. от Георги Леонидов Пинелов председател на Общински съвет – Созопол

Относно: Приемане на програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. април – м. септември 2021 г.

 1. Докладна записка № 176/16.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.

IIДоклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми: 

       7. Докладна записка № 141/02.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на община Созопол за периода 2022-2024 г.

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 1. Докладна записка № 115/22.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

 Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.36.235, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Външната чешма“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради. 

 1. Докладна записка № 116/22.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 61042.115.133, по КК на с.Равадиново, земеделска територия, м.“Соленки“, землище на с.Равадиново, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане за обществено обслужване, за изграждане на: „автосервиз и трафопост“, „заведение за обществено хранене“, „магазин за промишлени стоки“ и  План за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп.

 1. Докладна записка № 120/25.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън   границите на урбанизираните територии, за обект: „Канализационен тласкател от ЛКПС в ПИ с идентификатор 67800.53.15 по Кадастрална карта, м.“Мапи“, общ.Созопол, до съществуваща канализация в м.“Буджака“, общ.Созопол“.

 1. Докладна записка № 121/25.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за  елементи  на  техническата  инфраструктура,   извън   границите   на   урбанизираните територии, за обект: „КНС 20кV от съществуващ  ЖР стълб №45 на ВЛ „Червенка“ в ПИ 81178.40.378 до ТП „Атия 3“ в ПИ 63015.503.55“ по плана на с. Атия, общ. Созопол.

 1. Докладна записка № 156/10.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №186, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Росен, общ. Созопол, земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица от О.Т. 1 до О.Т. 14, с променлив габарит, който следва трасето на съществуващ полски път, със съществуващо отклонение от основен път 992, съгласно скицата – предложение, за осигуряване на транспортен достъп. 
 1. Докладна записка № 157/10.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

 Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №190, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Росен, общ. Созопол, земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица от О.Т. 15 до О.Т. 23, с променлив габарит, който следва трасето на съществуващ полски път, със съществуващо отклонение от основен път 992, съгласно скицата – предложение, за осигуряване на транспортен достъп. 
 1. Докладна записка № 158/10.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №187, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Росен, общ. Созопол, земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

 1. Докладна записка № 159/10.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.14, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“ и „паркинг“.

 1. Докладна записка № 163/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

  Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр. Созопол.

 1. Докладна записка № 164/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.

 1. Докладна записка № 165/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на  гр. Черноморец и землището на гр. Черноморец.

 1.  Докладна записка № 166/12.02021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II, кв.68 по плана на гр. Черноморец, Община Созопол, ПИ с идентификатор 81178.501.639 по КК на гр. Черноморец.

 1. Докладна записка № 167/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно:Доклад за изпълнението на Общия устройствен план  на община Созопол през 2020 г.

 1. Докладна записка № 168/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация /ПУР/, за улица „Виа Понтика“, м. „Буджака, община Созопол.

 1. Докладна записка № 170/15.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Предложение за съгласуване на  ПУП-ПРЗ  и РУП за урегулиран поземлен имот с номер ХIV-398 , кв.36 /ПИ 67800.501.360/ и учредяване на право на строеж/пристрояване/ в полза на собственик на поземления имот , в част от поземлен имот 67800.501.469, общинска собственост,  по план и КККР на гр. Созопол. 

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:  

 1. Докладна записка № 143/04.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с  пл.№134.164 находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, зона по §4 на с. Крушевец, представляващ 64 кв.м. ид.ч. от Поземлен имот с пл.№134.164 /сто тридесет и четири точка сто шестдесет и четири/ целият с площ 564 кв.м. /петстотин шестдесет и четири квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“. Начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

 1. Докладна записка № 162/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно:  Изменение и допълнение на решение №279 от 17.12.2020 г.;

 1. 25. Докладна записка № 173/15.02021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 81178.41.19, находящ се в  Община Созопол, гр. Черноморец, с.о. “Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, представляващ 5 кв.м.ид.ч. /пет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 81178.41.19, идентичен с УПИ ХХI -19, кв.1 по регулационен план на местност “Червенка“,  целият с площ 605 кв. м.

 1. Докладна записка № 174/15.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в поземлен имот с  пл.№134.232 находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, зона по §4 на с. Крушевец, представляващ 182 кв. м. ид. ч. от Поземлен имот с пл.№134.232 / сто тридесет и четири точка двеста тридесет и две/ целият с площ 1 182 кв. м. /хиляда сто осемдесет и два квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“. Начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“ /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.

 1. Докладна записка № 182/17.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Оптична свързаност в гр. Черноморец“ през имоти- общинска частна собственост 81178.6.609 и 81178.41.998, на „оптична свързаност в гр. Черноморец“.

 VI. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ. 

28. Докладна записка № 161/11.02021 г. от Тодор Дамянов Дамянов - кмет на община Созопол

Относно: Отпускане на еднократни помощи                           

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет- Созопол

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...