Петък, 16 Април 2021 16:42

Обява за дневния ред на осемнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

             На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а,  ал.1 от ЗМСМА,  свиквам ОСЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол на 28.04.2021 г. /сряда/ от 9.30 ч., като заседанието ще се проведе чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемична обстановка и наложените ограничения  във връзка с   разпространението на COVID 19,  при следния проект за

 

                          ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 1. Докладна записка № 192/24.03.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно ратифициране на Договор за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между община Созопол, Република България и община Визе, Турция
 2. Докладна записка № 239/12.04.2021 г. от Тодор Дамянов - зам.кмет на община Созопол относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. в Община Созопол
 3.  Докладна записка № 242/04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ 2014 -2020 

 

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

      4Докладна записка № 240/12.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 1. Докладна записка № 191/23.03.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно предоставяне на ВиК обекти, собственост на Община Созопол на ВиК ЕАД – Бургас, за стопанисване, поддържане и експлоатация чрез Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас
 2. Докладна записка № 217/08.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с предназначение: „ За търговска дейност“ с идентификатор 67800.503.573.7.8, находящ се в гр. Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект №8
 3. Докладна записка № 218/08.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с предназначение: „ За търговска дейност“ с идентификатор 67800.503.573.7.9, находящ се в гр. Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект №9
 4. Докладна записка № 219/08.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с предназначение: „ За търговска дейност“ с идентификатор 67800.503.573.7.10, находящ се в гр. Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект №10
 5. Докладна записка № 220/08.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект частна общинска собственост, находящ се в гр. Созопол
 6. Докладна записка № 221/08.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 63029.501.420, находящ се в с. Росен, п.к.8150, ул. “Средец“ №12, община Созопол, представляващ 160 кв.м ид.ч. /сто и шестдесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.420, целият с площ 720 кв.м /седемстотин и двадесет квадратни метра/.
 7. Докладна записка № 236/12.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 32737.501.317 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- триста и седемнадесет/, находящ се в с. Индже войвода, ул. “Пирин“, община Созопол, представляващ 88 кв.м ид.ч. /осемдесет и осем квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.317, целият с площ 560 кв.м.
 8. Докладна записка № 237/12.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 67800.504.343 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален имот петстотин и четири, поземлен имот триста четиридесет и три/, с трайно предназначение на територията "Урбанизирана" и начин на трайно ползване "За търговски обект, комплекс", с площ от 78 кв.м, /седемдесет и осем квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, ведно с построена в него сграда с идентификатор 67800.504.343.2 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален имот петстотин и четири, поземлен имот триста четиридесет и три, сграда - две/ със застроена площ 16 кв.м /шестнадесет квадратни метра/ РЗП 40 кв.м /четиридесет квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, с трайно предназначение "Сграда за обществено хранене".
 9. Докладна записка № 238/12.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 61042.101.77 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район стои едно, поземлен имот - седемдесет и седем/ - частна общинска собственост с площ от 4 325 кв.м, Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Равадиново, местност „Соленки“.
 10. Докладна записка № 241/13.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно Одобряване на ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп и трасе на техническа инфраструктура за ПИ 81178.9.448 и провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.  
 1. Докладна записка № 243/13.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно предложение за включване на обект като общински от първостепенно значение към „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021 г.
 2. Докладна записка № 245/13.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 60 /шестдесет/ кв.м в част от самостоятелен обект в сграда, а именно: частта, обособена в дясно от входа на помещението, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2 по КККР на гр. Созопол, находящ се на ул. “Аполония“ №31, ет.0, обект оф.1, гр. Созопол, община Созопол, целият с площ 102,89 кв.м.

 

  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет- Созопол

 

 

 

 

 

                

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...