Четвъртък, 20 Май 2021 09:48

Обява за дневния ред на деветнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

 На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ДЕВЕТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол на 31.05.2021 г. /понеделник/ от 9.30 ч., като заседанието ще се проведе чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемична обстановка и наложените ограничения във връзка с разпространението на COVID 19, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД :

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:

1. Докладна записка №283/05.05.2021 г. от Тодор Дамянов - зам.-кмет на Община Созопол относно: приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2020 година.
2. Докладна записка №310/13.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Обявяване на публично оповестен конкурс за изработка на туристическо лого на град Созопол.
3. Докладна записка №311/13.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ: 


4. Докладна записка №314/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

 

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

5. Докладна записка №257/22.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.6.263, 81178.6.264 и 81178.6.265 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
6. Докладна записка №258/22.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.111, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Карна баир“, землище с. Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и План за улична регулация на улица с ОТ 230-230а-230б, за осигуряване на транспортен достъп.
7. Докладна записка №259/22.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.50.136 и 67800.50.137, по КК на гр. Созопол, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Куку баир“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.
8. Докладна записка №260/22.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Външно ел. захранване на ПИ 40124.134.3, з-ще на с. Крушевец, община Созопол“.
9. Докладна записка №261/22.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: “Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности“ в поземлен имот с идентификатор 81178.9.6 по кадастрална карта в м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол.
10. Докладна записка №279/05.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Захранващ кабел средно напрежение до нов БКТП с местонахождение в УПИ VI-108001, масив 108, м. “Стопански двор“, землище с. Индже войвода, община Созопол.
11. Докладна записка №280/05.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.116, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят осем самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт“, улична регулация на нова задънена улица, от О.Т.321а до О.Т.321д и пешеходна алея, двете изцяло в обхвата на ПИ 81178.5.116, за осигуряване на транспортното обслужване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти и за трасетата на техническата инфраструктура.
12. Докладна записка №281/05.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.27 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за курорт и КОО“.
13. Докладна записка №297/11.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.20, по КК на с. Атия, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Старо селище“, с. Атия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за жилищни сгради с малка височина - села, за изграждане на “жилищна сграда и магазин за хранителни стоки“ и План за улична регулация на улица с О.Т. 4-3-2-1, с уширение пред имота за осигуряване на транспортен достъп.
14. Докладна записка №298/11.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.8.231, 81178.8.15, 81178.8.16 и 81178.8.17 по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“ и м. “Аклади-чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и допълващи дейности“.
15. Докладна записка №304/12.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Определяне на населени места или части от тях като територии с преобладаващ стръмен терен
16. Докладна записка №305/12.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно:
1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец
2. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец

IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

17. Докладна записка №315/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 67800.50.221, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, „Куку баир“ № 221, местност „Куку баир“, площ 314 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и Начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ)"
18. Докладна записка №316/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 67800.501.391, находящ се в гр. Созопол, п.к.8130, ул. „Нептун“ №9, община Созопол, представляващ 12 кв. м. ид. ч./ дванадесет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 67800.501.391, целият с площ 54 кв.м. /петдесет и четири квадратни метра/.
19. Докладна записка №317/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол, пл. “Хан Крум“, представляващ временен едноетажен обект с височина до 3 м. - Обект №111-търговски обект, с площ 18.00 кв.м /осемнадесет квадратни метра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 67800.505.168
20. Докладна записка №318/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 32737.501.309, находящ се в общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. "Странджа", с площ 719 кв.м. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10m)"
21. Докладна записка №319/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, с идентификатор 67800.503.573.11.1, с предназначение "друг вид самостоятелен обект в сграда", с площ от 150 кв.м., находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска", ет. 1 в сграда с идентификатор 67800.503.573.11, с предназначение "Спортна сграда, база", разпололожена в поземлен имот с идентификатор 67800.503.573.
22. Докладна записка №320/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 14249.18.1 - частна общинска собственост с площ от 402 645 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, категория 5 /пета/, находящ се в община Созопол, землище с. Габър, местност „Турлакица“.
23. Докладна записка №321/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: учредяване право на строеж за изграждане на електронни съобщителни средства - кули за разполагане на приемно - предавателни станции - електронни съобщителни устройства, включително антени и антенни съоръжение, върху поземлени имоти с идентификатори 67800.40.159 м. "Синетудис" и 67800.46.54 м. " Аркутино", както и учредяване на право на преминаване и прокарване на кабел за електрическо захранване пред имот с идентификатор 67800.46.55 м. "Аркутино".
24. Докладна записка №322/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба на поземлен имот с идентификатор 12975.501.469, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, ул. "Черно море" № 25, площ 509 кв.м. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10m)"
25. Докладна записка №325/18.05.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол относно: отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: 25 кв.м. от втори етаж от масивна двуетажна сграда, с идентификатор 81178.502.313.1, с предназначение "Административна, делова сграда", с площ 202 кв. м., разположена в поземелен имот с идентификатор 81178.502.313, находящ се в гр. Черноморец, пк. 8149, ул. "Св. Никола".


V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:


26. Докладна записка №312/14.05.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол относно: създаване на нова социална услуга “Дневен център за деца с увреждания“ в община Созопол.

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет- Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...