Понеделник, 21 Юни 2021 15:14

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол на 30.06.2021 г. /сряда / от 9.30 ч., като заседанието ще се проведе чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемична обстановка и наложените ограничения във връзка с разпространението на COVID 19, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД :


I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:


1. Докладна записка №345/08.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: удостояване Ставрофорен иконом Иван Стоянов Попов /Отец Иван/ със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ /посмъртно/

2. Докладна записка №348/09.06.2021 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол относно: Отчет за дейността на общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2020 г. до 31.05.2021 г.

3. Докладна записка №365/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Созопол - представяне на културното наследство, традиции и устойчивост“ по Програма на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство: „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“.

4. Докладна записка №375/14.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол

 

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:


5. Докладна записка №374/14.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

 

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

 

6. Докладна записка №338/03.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.290, по КК на с. Атия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м.“Старо селище“, с. Атия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за жилищни сгради с малка височина - села, за изграждане на “жилищна сграда“.

7. Докладна записка №339/03.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на улица с осови точки 312-313-314-315-316-317-318-319-320, в обхвата на зона по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Старо селище“, с. Атия, извън границите на урбанизираната територия, с цел осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 63015.506.290, по КК на с. Атия.

8. Докладна записка №364/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: “Улична регулация за осигуряване на транспортен достъп и трасе на техническата инфраструктура на улица с осови точки 254-255-256-257-258-259-260-261-262-126-263-264-265-127-128-129-130-131-132-133-180 и улица тупик с осови точки 133а-133b, м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:


9. Докладна записка №344/08.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Обявяване на недвижим имот с проектен идентификатор 67800.501.610 с площ от 31 (тридесет и един) по кадастрална карта на гр. Созопол, индивидуализиран съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, отделен като реална част от ПИ 67800.501.469 и 67800.501.504, за частна общинска собственост.

10. Докладна записка №346/08.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура – част „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957 /кв. Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол – Приморско - в.с. Дюни”, м. “Мисаря“, землище на гр. Созопол, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.


11. Докладна записка №347/08.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобрява проект на решение за прекратяване на концесия с предмет: „Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности разрешени от закона, върху язовири, публична общинска собственост Язовир „Крива круша 1 и 2 " ПИ 81178.33.382, с площ 187, 288 дка. общ завирен обем 150 000 куб.м и ПИ 81178.25.38, с площ 62.248 дка, общ завирен обем 121 000 куб.м, намиращи се в землището на гр. Черноморец, ЕКАТТЕ 81178“.


12. Докладна записка №366/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 63029.174.459 - частна общинска собственост с площ от 4 000 кв.м. Трайно предназначение на територията: „Горска“, начин на трайно ползване: „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, землище с. Росен, местност „Бакърлъшки път“.

13. Докладна записка №367/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 67800.50.212, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, Куку баир № 212, местност „Куку баир“, площ 482 кв.м с трайно предназначение на територията: „Земеделска по §4 по ЗСПЗЗ“ и начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10m)".

14. Докладна записка №368/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляваща 36 кв.м идеални части от масивна сграда с идентификатор 30822.501.113.2 със застроена площ от 245 кв.м и предназначение - „Административна, делова сграда“ находящ се в с. Зидарово, община Созопол

15. Докладна записка №369/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: безвъзмездно ползване за срок от 10 години на структура на Министерство на земеделието храните и горите - Общинска служба "Земеделие" гр. Созопол, на 2 помещения с обща полезна площ от 73.81 кв.м, представляващи самостоятелни обекти в сграда, а именно: самостоятелен обект с идентификатор 67800.501.288.1.4, с площ 51.43 кв.м и самостоятелен обект с идентификатор 67800.501.288.1.8, с площ 22.28 кв.м, находящи се в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, по КККР на гр. Созопол, находящ се на ул. “Аполония“ № 31, ет.1.


16. Докладна записка №370/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.430, представляващи 171/691 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 691 кв.м с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. „6-ти септември" №32.

17. Докладна записка №371/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект “Рибна борса” в общинско рибарско пристанище гр. Черноморец, съставляващ първи етаж от сграда с идентификатор 81178.3.210.1, с площ от 291 кв.м, разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.3.210, гр. Черноморец.


18. Докладна записка №372/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на 41.00 кв. м идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3, с площ от 143 кв.м, разположена в сграда с идентификатор 67800.504.224.4, построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, находящ се в гр. Созопол, площад „Черно море“ №1, бл.2.

19. Докладна записка №373/11.06.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.8.129 - публична общинска собственост с площ от 3 370 кв.м, Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „пасище“, находящ се в Община Созопол, землище гр. Черноморец, местност „Аклади - Чеири“ номер по предходен план №598.

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет- Созопол

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...