Понеделник, 20 Септември 2021 11:07

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

   

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 28а,  ал.1 от ЗМСМА,  свиквам ДВАДЕСЕТ И ВТОРО редовно заседание на Общински съвет Созопол на 30.09.2021 г. /четвъртък / от 9.30 ч., като заседанието ще се проведе чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемична обстановка и наложените ограничения  във връзка с   разпространението на COVID 19,  при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД :  

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:  

 1. Докладна записка № 507/02.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: 1. Удостояване Евелина Николова и Мирослав Гочев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ ;

 1. Предоставяне на парична награда за спортно постижение - спечелен бронзов медал на олимпийските игри в Токио;

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 1. Докладна записка № 487/17.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета,ИБСФ/ извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2020 г.

 1. Докладна записка № 488/17.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета,ИБСФ/ извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06.2021 г.

       5. Докладна записка № 513/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Утвърждаване на ценоразпис за предоставяне на услугата- продажба на добита дървесина от временен склад.

      6. Докладна записка № 520/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г. 

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации: 

     7. Докладна записка № 504/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.141, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

 1. Докладна записка № 505/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.148, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за КОО /комплексно обществено обслужване/, за изграждане на „сграда за обществено обслужване“.  

 1. Докладна записка № 506/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: урегулиран поземлен имот I-6002, с идентификатор 67800.6.2, част от 42м2 от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115, земеделска територия и поземлен имот с идентификатор 67800.6.792, земеделска територия, за второстепенна улица, с площ от 13м2, образуван от част от ПИ67800.6.115, по КК на гр.Созопол, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, с цел:

 • промяна предназначението на част от 42м2 от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115 и поземлен имот с идентификатор 67800.6.792, с площ от 13м2 и
 • обединяването им с УПИ I-6002 в един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за вилни сгради“, като се запазват изградените вилни сгради и не се предвижда ново застрояване.  
 1. Докладна записка № 516/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 67800.503.50 и общински ПИ 67800.503.175 по КККР на гр. Созопол, м.Мисаря, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;  

 1. Докладна записка № 522/16.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

     Относно: Допусната очевидна фактическа грешка в Докладна записка №159/10.03.2021 година  

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 1. Докладна записка № 498/30.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с идентификатор 12975.501.582, представляващи 72/287 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 287 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Васил Левски" № 24.

 1. Докладна записка № 499/30.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.253, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, mестност 'Старо селище", площ 65 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих"(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/. 

 1. Докладна записка № 500/30.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.503.140, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, кв. "Атия", площ 586 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване:"Ниско застрояване (до 10 m)".   

 1. Докладна записка № 508/02.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно:прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.68, представляващи 118/301 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 301 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Цар Петър" № 36  

 1. Докладна записка № 512/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Предложение за включване на обект като общински от първостепенно значение към „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021 г. 

 1. Докладна записка № 514/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура по проект за улична регулация „Второстепенна улица с о.т. 32-33-61-34-601-35-128-292-36-37-192-195-275-82-83-84-85-119-118-117-116-115-114-113-112-111-110-109-108-107-106-600, местност Аклади, землище на гр.Черноморец“ чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.  

 1. Докладна записка № 515/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: допълнение на решение №398 от 28.04.2021 г.; 

 1. Докладна записка № 517/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: : прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 32737.501.643, представ-ляващи 46/ 1 036 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 1 036 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. ‚Странджа“.  

 1. Докладна записка № 518/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с планов номер 42.519, находящ се в общ. Созопол, гр.Черноморец, местност 'Външна чешма", площ 963 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих"(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/  

 1. Докладна записка № 519/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: учредяване право на ползване на 4 002 кв. м., върху поземлен имот с идентификатор № 14249.26.10, с трайно предназначение на територията "Земеделска" и начин на трайно ползване "Нива", категория на земята 9, находящ се в област Бургас, община Созопол, с. Габър, местност "Баба Рада"

V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ: 

 1. Докладна записка № 510/10.09.2021 г. от Тодор Дамянов- зам. кмет на община Созопол

Относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2021 / 2022 учебна година. 

 1. Докладна записка № 511/10.09.2021 г. от Тодор Дамянов- зам. кмет на община Созопол

Относно: Определяне броя на групите и броя на децата в тях през учебната 2021 / 2022 година в детските градини на територията на община Созопол  

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет- Созопол

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...