Понеделник, 18 Октомври 2021 16:26

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

             На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 28а,  ал.1 от ЗМСМА,  свиквам ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол на 27.10.2021 г. /сряда/ от 9.30 ч., като заседанието ще се проведе чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемична обстановка и наложените ограничения  във връзка с   разпространението на COVID 19,  при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД :

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

 1. Докладна записка № 533/06.12021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол;

 1. Докладна записка № 548/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Промяна на „Критериите и регламента за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на община Созопол“

 1. Докладна записка № 549/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Приемане на промени съгласно Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“  и Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“

 1. Докладна записка № 557/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Созопол  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 1. Докладна записка № 558/12.10.2021 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол

Относно: Приемане на програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври 2021 г. – м. март 2022 г.

 1. Докладна записка № 562/13.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ по процедура "Енергийна ефективност в сгради", финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. чрез програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”

 1. Докладна записка № 567/14.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Сформиране на общинска комисия по безопасност на движението по

пътищата /ОбщКБДП/ 

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

8. Докладна записка № 565/13.10.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

 

 1. Докладна записка № 566/13.10.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г. на община Созопол – II етап.

 

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 1. Докладна записка №550/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.321, по КК на с. Атия, зона по §4 от ЗСПЗЗ,  земеделска територия, м. “Старо селище“, с. Атия, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за изграждане на „жилищна сграда“ и улична регулация  на улица с осови точки 5-6-7-8,  за осигуряване на транспортен достъп до процедираният поземлен имот.

 1. Докладна записка №551/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.139, по КК на гр. Созопол, горска територия, м. “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „сгради за курорт и допълващи дейности“.

 1. Докладна записка №552/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.135, по КК на гр. Созопол, горска територия, м. “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за изграждане на: в новообразуван УПИ XXXI -35.135 за „сгради за курорт и допълващи дейности“ и в новообразуван  УПИ XXXII -35.135 за „КОО“.

 1. Докладна записка №553/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Канализационен колектор от ПИ с идентификатор 81178.32.461, по КК на гр. Черноморец, до съществуваща шахта от колектор „Черноморец“, землище  на гр. Черноморец.

 1. Докладна записка №554/11.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън   границите на урбанизираните територии, за обект: „Кабелна линия 1kV (киловолт) от КРШ (кабелен разпределителен шкаф) до ЕТ (електромерно табло), за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ67800.70.305, землище на  гр. Созопол,  ДП (договор за присъединяване) 4372488“ .

 1. Докладна записка №561/12.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, извън границите на урбанизираните територии, за улица „Виа Понтика“, м. „Буджака, община Созопол.

 1. Докладна записка №564/13.10.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.174, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Буджака“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „вилни сгради“.  

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

17. Докладна записка № 541/08.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с пл.№134.30, представляващи 25/525 кв.м. ид. ч. от поземлен имот, целият с площ 525 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“, и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/", находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец.

 1. Докладна записка № 542/08.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 81178.41.17, представляващи 47/597 кв.м. ид. ч. от поземлен имот целият с площ 597 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизизрана“, и начин на трайно ползване: "За вилна сграда", находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, с. о. "Червенка", местност "Червенка".

 

 1. Докладна записка № 555/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с планов № 203, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Росен, местност „Росенец“, с площ 500 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "Земеделска земя (съгласно § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 1. Докладна записка № 556/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.508, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, с. Атия, местност "Старо Селище", площ 695 кв. м.. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 1. Докладна записка № 559/12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.503.176, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 320 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване:"Ниско застрояване /до 10m/".

 1. Докладна записка № 560 /12.10.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: изменение на Решение № 215 от 29.07.2020 г.

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет- Созопол

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...