Петък, 19 Ноември 2021 13:04

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

             На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 28а,  ал.1 от ЗМСМА,  свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол на 30.11.2021 г. /вторник/ от 9.30 ч., като заседанието ще се проведе чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемична обстановка и наложените ограничения  във връзка с   разпространението на COVID 19,  при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД :

 

  1. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

Докладна записка № 612/11.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Даване на съгласие за парично дарение в полза на Военно формирование 54950 – Бургас

 

Докладна записка №615/11.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Даване на съгласие за дарение на смазочни материали и консумативи за ремонт на автомобили на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас

 

Докладна записка №617/12.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол относно:

 Организация на предоставянето на социални услуги в община Созопол чрез създаване на Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“ към община Созопол  /КСУЗ/, като второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на община Созопол

 

 Докладна записка № 619/12.11.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол   относно:

 Кандидатстване с проектно предложениe за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“,  Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“.

 

 

  1. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

Докладна записка №618/12.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за изграждане на площадки за подземни контейнери в гр. Созопол, доставка и монтаж на стационарни контейнери за отпадъци – подземна система.

 

Докладна записка №621/12.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Изразходването на възстановените средства от Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите - Бургас за внесените отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в периода 01.03.2020-31.12.2020 г.

 

Докладна записка №622/12.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

 

 

iiI. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

Докладна записка №597/03.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.122.32, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, местност “Казаково лозе“, землище на с. Росен, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят пет нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за изграждане на: в четири от новообразуваните урегулирани поземлени имота „за вилни сгради“ и в един урегулиран поземлен имот „за сграда за обслужващи дейности“ и План за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

 

Докладна записка №598/03.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.35.2, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „сгради за отдих и курорт и комплексно обществено обслужване“.

 

Докладна записка №603/09.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.237, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови самостоятелни, равноплощни,  урегулирани поземлени имота, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

 

Докладна записка №604/09.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия – ниско напрежение, за захранване на поземлени имоти в местност „Старо селище“, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Атия, общ. Созопол.

 

Докладна записка №605/09.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Изменение и допълнение на Решение №407, обективирано с  Протокол №19/31.05.2021 год., на Общински съвет Созопол.

 

Докладна записка №608/10.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 

 

 

Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за УПИ I-379, м. ”Чоплака”, землище на с. Равадиново, ПИ с идентификатор 61042.23.56 по КК на с. Равадиново, м. ”Чоплака”, Община Созопол.

 

Докладна записка №613/11.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Съгласуване на  схема за поставяне на мемориален обект на територията на гр. Созопол - бюст-паметник на Капитан Петко войвода

 

Докладна записка №614/11.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Съгласуване на схема за поставяне на мемориален обект на територията на гр. Созопол - Паметна плоча на ген. Лермонтов.

 

 

  1. IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка №600/05.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.501.219, представляващи 19/1 485 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ, целият с площ 1 485 кв.м. с трайно предназначение на територията (ТПТ) „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): „Ниско застрояване /до 10м/“, находящ се в община Созопол, село Крушевец, улица "Цар Борис I".

 

Докладна записка №609/10.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол относно:

Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ и напоителни канали, които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 75 б, ал.2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

 

Докладна записка №610/10.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол относно:

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.143, находящ се в община Созопол, село Атия, квартал Атия, площ 519 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/".

 

Докладна записка №611/10.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол относно:

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.174, находящ се в община Созопол, село Атия, площ 472 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/".

 

Докладна записка №620/12.11.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол относно:

 Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.140, находящ се в община Созопол, село Атия, целият с площ 586 квадратни метра (кв.м.), трайно предназначение на територията (ТПТ) "Урбанизирана" и начин на трайно ползване (НТП) "Ниско застрояване /до 10m/".

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет- Созопол

 

                                                                                                                                   

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...