Печат на тази страница
Вторник, 03 Декември 2019 12:24

П Р О Т О К О Л № 2

Днес, 03.12.2019г., в  15:00 часа, в залата на Общински съвет Созопол, се проведе заседание на временната комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация .

            На заседанието присъстваха всички членове на Комисията, а именно:

  1. Станимир Андонов
  2. Тодор Дамянов
  3. Анета Филипова
  4. Желязко Иванов
  5. Андрей Николов

 

            В работата на заседанието участие взе и Председателя на Общински съвет- Созопол –  г-н  Георги Пинелов.

 

            Заседанието бе открито от председателя на комисията, г-н Тодор Дамянов.

 

            Г-н Дамянов разясни на членовете на комисията, че с  оглед изпълнение на разпоредбите  на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, проектът на правилника и мотивите за за приемането му, бяха  публикувани на интернет страницата на Общински съвет Созопол. В  14-дневния  срок  за представяне на предложения и становища предложения за допълнение и/ или изменения на проекта на правилник, не са постъпили писмени предложения.

            Г-н Дамянов запозна присъстващите, че след консултация с юрист, както и с председателя на ОС, са установили, че в проекто-правилника следва да бъдат извършени няколко редакционни корекции, с оглед отстраняване на дублирани текстове, както и корекции на чисто технически грешки, изразяващи се в следното:

 

  1. Установи се ,че разпоредбата на чл. 19 , ал. 2 , изречение първо , а именно: „ В заседанията на комисиите участва и Председателя на Общинския съвет с право на съвещателен глас.”, се дублира с разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от проекта : „В заседанията на постоянните комисии могат да участват, с право на съвещателен глас, Председателя на Общинския съвет, Кмета, заместник-кметовете и секретарят на  общината, както и кметовете на кметства и кметските наместници”, поради което и направи следното предложение:

            Чл. 23, ал. 1 да придобие следното съдържание: Чл. 23. (1) В заседанията на постоянните комисии могат да участват и  Кмета,  заместник-кметовете и секретарят на  общината, както и кметовете на кметства и кметските наместници.”

 

  1. В чл. 70, ал. 3, следва да се извърши техническа поправка, като текста, който е посочен – чл. 11, ал. 2 , следва да се впише: „ чл. 10, ал. 2” и текста на чл. 70 ал. 3 да има следното съдържание: „(3) Председателят на Общинския съвет не получава отделно от възнаграждението си по чл.11, ал.2 от този правилник други възнаграждения по този член. „

 

  1. В чл. 73 т. 3 от проекта, текстът „ .......съгласно чл. 78,ал. 1 , т. От 1 до 4 следва да се чете съгласно чл. 74, ал. 1 т. , от 1 до 4, като текстът на т. 3 има следното съдържание: „ т. 3. Нарушителят по т. 2 се наказва съгласно  чл. 74, ал. 1, т. от 1 до т. 4”.

 

След разглеждане и обсъждане, с резултат от гласуването:

„За“: 5 гласа

„Против“: Няма

„Въздържали се“: Няма

 

Комисията предлага на Общински съвет- Созопол в проекта за правилник да бъдат взети в предвид и приети следните промени:

 

            Чл. 23, ал. 1 да придобие следното съдържание: Чл. 23. (1) В заседанията на постоянните комисии могат да участват и  Кмета,  заместник-кметовете и секретарят на  общината, както и кметовете на кметства и кметските наместници.”

 

 

Чл. 70 ал. 3 да има следното съдържание: „ Председателят на Общинския съвет не получава отделно от възнаграждението си по чл.11,  ал.2 от този правилник други възнаграждения по този член. „

 

 

Чл. 73, т. т. 3 да има следното съдържание: „  Нарушителят по т. 2 се наказва съгласно  чл. 74, ал. 1, т. от 1 до т. 4”.

 

 

 

             Всички останали текстове на правилника, следва да се предложат на гласуване на ОС Созопол така, както са приети от комисията с протоколни решения от заседание , проведено на 18.11.2019г.

 

            След разглеждане и обсъждане, с резултат от гласуването:

„За“: 5 гласа

„Против“: Няма

„Въздържали се“: Няма

 

            Комисията предлага на Общински съвет- Созопол да приеме Проект за „Правилник за организация и дейността на Общински съвет- Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“, след така приетите днес редакционни корекции, нанесени в крайният акт, приложен ксъм доклада на председателя  на  временната комисия.

 

 

Председател на временна комисия : ...................................

                                                             /Тодор Дамянов/

 

Протокола води: ………………….. /Мария Харитова/

Забележка: Присъствен списък от  03.12.2019г. е неразделна част от този протокол.