Понеделник, 09 Декември 2019 12:35

ПРОТОКОЛ № 3

На 09.12.2019г. от 9:00 часа, се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет Созопол.

На заседанието присъстваха Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет, общински съветници – членове, Т. Янакиев – Кмет на Община Созопол, служители от Общинска администрация.

 Комисията разгледа и се произнесе по следната докладна записка

Докладна записка с вх. №661/05.12.2019г., от  Тихомир Янакиев –Кмет на Община Созопол, относно: Допусната техническа грешка в решение за издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г.

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:

За:    .........гласа;

Против: .........;

Въздържали се ..........:;

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ:    ..................................

                                                           / Т. Дамянов/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ:   ..................................

                                                            / Ст. Андонов/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:    ..................................

                                                                                         / Ж. Иванов/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА:..................................

                                                                      / А. Николов/

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА:..................................

ОБРАЗОВАНИЕ,КУЛТУРА,ЗДРАВЕ,

СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ                   / А. Филипова/

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ:......................................

                                                                                                      /Ст. Стаматов/

Протокола води: ..........................

                          /М.Харитова/

 

Забележка: Присъствен списък на сборната комисия от 09.12.2019г. е неразделна част от този протокол.

Още в тази категория: « П Р О Т О К О Л № 2

Важни съобщения

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...