Програмата за шестмесечен период е изготвена на основание Чл. 35. (1) от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, мандат 2019-2023 г.

Програмата за работа на Общински съвет Созопол за периода април-септември 2021 г. има отворен характер.

Шестмесечната Програма за работа на Общински съвет Созопол през периода април- септември 2021 г. обхваща основни проекти и предложения от текущ характер, като в него могат да бъдат включени и допълнителни въпроси поставени от общинските съветници, кмета на общината и  граждани, при стриктно спазване на изискванията на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 

    I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Седемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол се проведе онлайн в предвид епидемиологичната обстановка в страната и бе достъпно за жителите на общината на фейсбук страницата на общинския съвет.
Заседанието бе открито от председателя на общинския съвет Георги Пинелов, който отговори на въпрос на общински съветник от предходната сесия за допусната грешка в Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства/МПС/ на територията на град Созопол. Грешката е допусната още през 2017 г., когато е приета наредбата, като в чл15. ал.1 е изписан размера на едно платено място едновременно с и без ДДС. Общинска администрация трябва да предприеме мерки за корекция на грешката, препоръча председателят на общинския съвет.

Седемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол, което ще се проведе онлайн ще бъде излъчено директно във ФБ страницата  на Общински съвет Созопол – https://www.facebook.com/os.sozopol l на 31.03.2021 г., сряда от 9.30 ч.. Заседанието ще може да бъде гледано и през сайта  на общинския съвет  https://os-sozopol.org/  общинския съвет https://os-sozopol.org/ чрез бутон facebook на началната страница на сайта.
Заседанието ще се проведе при следния проект за Дневен ред :

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДЕВЕТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свикв...

Обява за дневния ред на деветнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

 На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ДЕВЕТНАДЕСЕТО р...

График на постоянно действащите комисии за ОСЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ОСЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиква...

Обява за дневния ред на осемнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ОСЕМНАДЕСЕТО ре...

График на постоянно действащите комисии за СЕДЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото СЕДЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свикв...