Приемният ден на председателя на Общински съвет Созопол Георги Пинелов е всеки вторник в сградата на общинския съвет на ул. „Аполония“ №34 от 10.00 ч. до 14.00 ч. Гражданите се записват за приемния ден на тел.: 0550 23760.

По инициатива на Георги Пинелов се стартират изнесени приемни в останалите населени места в община Созопол, защото не всеки жител на общината има възможност  да пътува до Созопол, а и с отпадането на редица противоепидемиологични мерки, жителите ще бъдат по-активни, съобщава сайта на общинския съвет в морския град.

Програмата за шестмесечен период е изготвена на основание Чл. 35. (1) от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, мандат 2019-2023 г.

Програмата за работа на Общински съвет Созопол за периода април-септември 2021 г. има отворен характер.

Шестмесечната Програма за работа на Общински съвет Созопол през периода април- септември 2021 г. обхваща основни проекти и предложения от текущ характер, като в него могат да бъдат включени и допълнителни въпроси поставени от общинските съветници, кмета на общината и  граждани, при стриктно спазване на изискванията на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 

    I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Седемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол се проведе онлайн в предвид епидемиологичната обстановка в страната и бе достъпно за жителите на общината на фейсбук страницата на общинския съвет.
Заседанието бе открито от председателя на общинския съвет Георги Пинелов, който отговори на въпрос на общински съветник от предходната сесия за допусната грешка в Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства/МПС/ на територията на град Созопол. Грешката е допусната още през 2017 г., когато е приета наредбата, като в чл15. ал.1 е изписан размера на едно платено място едновременно с и без ДДС. Общинска администрация трябва да предприеме мерки за корекция на грешката, препоръча председателят на общинския съвет.

Важни съобщения

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2020 ГОДИНА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрац...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на Общински съвет Созопол, св...

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТО редовн...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам о...

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТО редовн...