ТЕМА

ВНОСИТЕЛ

ОБСЪЖДА СЕ ОТ:

МЕСЕЦ АПРИЛ

1.

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

2.

Разглеждане, обсъждане и гласуване на Бюджет 2022 г.

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянни комисии

3.

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. в Община Созопол;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

4.

Информация за състоянието на общинската пътна мрежа, паркове и зелени площи на територията на общината;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Общински съвет Созопол

5.

Управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Кмет на Община Созопол – Тихмоир Янакиев

Постоянна комисия по ''Туризъм, стопанска политика и общинска собственост''

6.

Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея;

 

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия ''Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации''

7.

Въпроси от общински съветници и граждани на общината.

 

 

Кмет на Община Созопол

МЕСЕЦ МАЙ

1.

Информация за подготовката за туристически сезон Лято 2022 г.;

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Общински съвет Созопол

2.

Информация по изпълнение на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. на Община Созопол;

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Финанси и бюджет, международни проекти и програми''

3.

Информация от РУ Созопол: отчет за дейността и мерки за туристическия сезон;

Началник РУ Созопол – Красимир Киров

Общински съвет Созопол

4.

Годишни декларации по КПКОНПИ;

Кметове на населени места

Постоянна комисия по „Конфликт на интереси“

5.

Управление и разпореждане с общинско имущество;

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Туризъм, стопанска политика и общинска собственост''

6.

Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея;

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации''

7.

Въпроси от общински съветници и граждани на общината.

 

Кмет на община Созопол

МЕСЕЦ ЮНИ

1.

Отчет по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2022 г.;

Заместник кмет на Община Созопол – Тодор Дамянов

Постоянна комисия по ''Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания''

2.

Отчет на председателя на Общински съвет Созопол за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи за периода 01.03.2022 г. до 31.05.2022 г.;

Председател на Общински съвет Созопол – Георги Пинелов

Общински съвет Созопол

3.

Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.12. 2021 г. до 31.05.2022 г.;

Председател на Общински съвет Созопол – Георги Пинелов

Постоянна комисия по ''Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби''

4.

Информация за дейността на Районно управление "Пожарна безопасност и защита на населението"- Созопол;

Началник гл. инс. Николай Николаев

Общински съвет Созопол

5.

Управление и разпореждане с общинско имущество;

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Туризъм, стопанска политика и общинска собственост''

6.

Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея;

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации''

7.

Въпроси от общински съветници и граждани на общината.

 

Кмет на Община Созопол

МЕСЕЦ ЮЛИ

1.

Информация за изготвени и приети проекти и усвоени средства от програми на Европейски фондове;

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Общински съвет Созопол

2.

Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2021 година;

Заместник кмет на Община Созопол – Тодор Дамянов

Постоянна комисия по ''Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания''

3.

Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06.2021 година;

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Финанси и бюджет, международни проекти и програми''

4.

Управление и разпореждане с общинско имущество;

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Туризъм, стопанска политика и общинска собственост''

5.

Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея;

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации''

6.

Въпроси от общински съветници и граждани на общината.

 

Кмет на Община Созопол

МЕСЕЦ АВГУСТ

 

 

 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

1.

Публично обсъждане на отчета за изпълнението и приключването на общински бюджет за 2021 г./във връзка със чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси;

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянни комисии към Общински съвет

2.

Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2021 година;

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Финанси и бюджет, международни проекти и програми''

3.

Информация за състоянието и готовността на материално-техническата база на училища и детски градини на територията на община Созопол за учебната 2021/2022 г.;

Заместник кмет на Община Созопол – Тодор Дамянов

Постоянна комисия по ''Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания''

4.

Утвърждаване на конкретния брой деца и брой групи в детските градини и брой паралелки в училищата на територията на община Созопол за учебната 2022/2023 г.;

Заместник кмет на Община Созопол – Тодор Дамянов

Постоянна комисия по ''Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания''

5.

Управление и разпореждане с общинско имущество;

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

Постоянна комисия по ''Туризъм, стопанска политика и общинска собственост''

6.

Разрешения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Созопол или за части от нея;

Кмет на Община Созопол – Тихомир Янакиев

 

Постоянна комисия по ''Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации''

7.

Въпроси от общински съветници и граждани на общината.

 

Кмет на община Созопол

 

 

 

 

Георги ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет- Созопол

 

 

Мили дами,

Приемете моите сърдечни поздрави и пожелания по случай 8-ми март  -  Международен ден на жената.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

3 март е Национален празник и свят ден за целия български народ!
В паметта на народа ни завинаги ще остане безсмъртният подвиг на руските войници и българските опълченци, саможертвата на украинските, беларуските, румънските и финландските войски, отдали живота си за нашата свобода през далечната 1878 година.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...